Browsing Category

مصطفی عمرزی

ملي بس / مصطفی عمرزی

ملي بس (طنز) مصطفی عمرزی از سال هاست كه هنگام گشت و گذار در شهر، با وسیط تكه و پاره اي كه از همه سويش، انسان مي ريزد، با نام ملي بس، آشنا استیم؛ موتر هايي كه فقط مدت كوتاهي پس…

هوررا / مصطفی عمرزی

هوررا (طنز) مصطفی عمرزی شاید با خوانش کلمه ی «هوررا» به فکر فرو روید که مقصد نویسنده، چه بوده است؟ ولی زیاد فکر نکنید! با مطالعه ی تمام این نوشته، به منظورم پی خواهید برد.…

فرهنگ وطنی / مصطفی عمرزی

فرهنگ وطنی (طنز) مصطفی عمرزی در گرما گرم فعالیت های رسانه یی، شاهد موجی از تبلیغاتی استیم که جهت ارائه ی واقعیت های کشور یا مسایل وطنی، منتشر می شود، ولی چیزی که هویداست این است…