Browsing Category

اعظم سیستانی

اشرف غنی ،رئیس جمهور آهنین

سلام به وطن دوستان واقعی کشور! اصلاً تصورنمیکردم که اشرف غنی تا این حد یک وطن پرست واقعی ویک چنین شخصیت آهنین اراده باشد که بخاطر حفظ حیثیت ملی ونظام جمهوری، در برابر فشارهای…

انتظار بی جا !

فیلم پانی پت، به تصورکشیدن نبرد معروف احمدشاه درانی با مرهته هند است که در ۱۷۶۱ در آن نبرد پادشاه افغان توانسته بود لشکر ۲۰۰ هزار نفری مرهته را شکست بدهد. برخی ابراز نظرکرده اند که…