بودن و یا عدم بودن عساکر امریکایی در افغانستان بالای انتخابات

قاسم باز

0 201

۲۰۲۰/۹/۹

 بودن و یا عدم بودن عساکر امریکایی در افغانستان بالای انتخابات ریاست جمهوری امریکا کدام تاثیری فوق العاده  ندارد.!   

بودن یا عدم بودن عساکر امریکایی در افغانستان انقدر تاثیر بالای انتخابات ریاست جمهوری امریکا ندارد.!
امروز امریکایهای بخاطر منافع ملی شان بیش ازشش صد بیسهای نظامی در جهان دارد. هر دو کاندید پیشتاز انتخابات امریکا خواستار برامدن فاتح عساکر شان از افغانستان هستند ، کاندید برنده و بازنده انتخابات امریکا در مسایل داخلی بخصوص اقتصادی خود اګر اختلاف نظر داشته باشند که دارد، سیاست خارجی امریکا را متخصیصین اوضاع جهانی امریکا از قبیل اعضای بلند پایه حکومت امریکا وزارت خارجه، سی ای ای، شورا امنیت، وزارت دفاع و کانګرس امریکا تعین میګند.
در تعین پالیسی خارجی امریکا ریس جمهور امریکا انقدر نقش بارز ندارد ريس جمهور صرف وظیفه لودسپیکر را دارد که خط مشی سیاسی حکومت  را که از طرف ارګانهای مهم انکشور به انها ترتیب ګردیده انرا به سمع افراد کشور خود میرساند. پس ګفته میتوانیم که در موضوعات سیاسی و سیاست خارجی امریکا نه کاندیدان ریاست جمهوری و نه هم ريس جمهورانقدر نقش بارز ندارد. حتی در بعضی اوقات دیده شده که کاندیدان انتخابات بعد از پیروزی شان در انتخابات بر عکس ادعایهای زمان کمپین انتخاباتی خود عمل مینماید.
این یک عده مبصرین غیراګاه افغانستان هستند که در میزهای ګرد مباحصات تلویزیونی نشسته درفشانیهای بی جا میکند ، انها وقتیکه یک ګپ مانند خط سرخ، ارزشهای ۱۹ ساله ، قانون اساسی و… را از زبان این و ان بشنود انرا ناخود اګاه زمزمه میکند. بدون اینکه اصل موضوع را درست تحلیل و تجزیه  نماید.
برای مردم ، ملت و حکومت امریکا اولیت های کاری شان موضوعات و مسایل اقتصادی کشور شان است.
اګر قضایای سیاسی سیاست جهانی امریکا را عمیقآ تحلیل و تجزیه نمایم، امروز عساکر امریکا در عراق ، سوریه ، بحر هند، خلیج فارس ، کشورهای عرب، افریقا، اسیاه، اروپا و….حضور فعال نظامی دارد، بنظر من وظیفه ما افغانها است که امروز از هر وقت دیګر از این چانس طلایی صلح استفاده عظیمی نمایم ، نګذاریم افراد مغرض به این و ان نام که بخاطر منافع شخصی خود باعث مختل شدن مذاکرات صلح افغانی میګردد انها این مذاکرات صلح بین الاافغانی را سبوتاژ نماید. خدای ناخواسته اګر این بارافغانها  باز هم از این چانس طلایی نتواند به وجهه احسن استفاده نماید. افغانستان باری دیګر دستخوش حوادث ناګوار سالهای نود خواهند ګردید که در انصورت مسولیت تمام فجایع اینده بدوش انها خواهد بود که در این راه سنګ اندازی نموده و یا مینماید.
پس بیایید دست بدست هم داده ملت افغان را از این حالت درهم و برهم ، برادر کشی و بی مسولیتی ، یک عده جنایتکاران ، غاصبین نجات دهیم . وسلام.

Leave A Reply

Your email address will not be published.