د ملا صاحب لور اسرا د پاکستان تر ټولو تیزه ښځینه منډه وهونکې

0 114

د پاکستان تیزه منډه وهونکي صاحبه اسرا د پاکستاني ملا قاري عالم خان لور ده.
 د فیصل اباد اوسیدونکی قاري عالم خان هم په افغانستان کې د نجونو د ښوونځيو د سوځولو لپاره هلته چانده کوي، او په افغانستان د ښځو او نرو  د پرمختګ دښمن دیاو کوم کار چې یې لور په پاکستان کې کوي په افغانستان کې مطلق کفر بولی او یو شمیر افغانان یې نظر هم بدرګه وي.

Comments
Loading...