Browsing Tag

مجیب حلیمي

د پروګرامینګ په ژبو کې د لیکل شویو کوډونو د غلطیو پیژندنه

هره پروګرامینګ ژبه خپله تګلاره یانې (Syntax) لري او د مختلفو اشخاصو او ادارتو له خوا جوړې شوي دي چې پروګرامر۱ پکې د کاروبار، ښوونځیو، پوهنتونو، د څار آلو او داسې نورو لپاره پکې کوډ لیکي، چې د جوړولو په وخت ځینې کوډونه سم کار نه کوي او یا…