Browsing: ملالۍ موسي نظام

ملالۍ موسي نظام

ملالی موسی نظام                                                                                          ۰۹/۰۹/۲۰۱۷ شانزده سال بعد از ترور احمد شاه مسعود مسعودیان هنوز از فروش اسم وی با مقدرات مملکت بازی…
ملالۍ موسي نظام

ملالی موسی نظام                                                                                                    ۱۹ آگست، ۲۰۱۷ روز مقدس آزادی افغانستان ۲۸ جوزای  ۱۳۰۸ – ۱۹ آگست ۱۹۱۹ عصر شگوفان امانی، مظهر اولین…
ملالۍ موسي نظام

ملالی موسی نظام                                                                                              ۲۳ جولای، ۲۰۱۷ یادی از مرحوم اعلیحضرت محمد ظاهر شاه ملت افغان به آرزوی صلح وسلم عصر ظاهر شاهی…
ملالۍ موسي نظام

ملالی موسی نظام                                                                                       ۱۷ جولای، ۲۰۱۷ مقدمه:     همانطور که داشتن تفکر و بیان مطالب منحیث آزادی های فردی، حق همگان…
ملالۍ موسي نظام

ملالی موسی نظام                                                                                                 ۱۷/۰۷/۲۰۱۷ کودتای سرنوشت ساز بیست و شش سرطان ۱۳۵۲ روشنی ای بر عقاید چندی از نویسندگان بر چگونگی کودتای…
ملالۍ موسي نظام

ملالی موسی نظام                                                                                          03/۰۲/۲۰۱۷ تعهد امانت داری در بیان واقعیت های تاریخی آیا می توان با قبول و ترویج اشتباهات علنی تاریخ…
ملالۍ موسي نظام

ملالی موسی نظام                                                                                           ۲۷/۱۱/۲۰۱۶ فیدل کاسترو از صحنه رفت عالمی را زنده کردی، آفرین بر مردنت روز قبل با انتشار خبر مرگ…