Browsing Category

مصطفی عمرزی

در پشت حصار / مصطفی عمرزی

حصار اتحاد شوروی، اگر یک مرزبندی ستمبار سیاسی بود، اما تعمیم مفاهیم انسان محور آن، هرچند در بند فرهنگ روس، به خصوص کشور های آسیای میانه را از قرون وسطا بیرون می کند. بقایای امارات…

دویمه سقاوی / مصطفی عمرزی

دویمه سقاوی (معرفی کتاب) مصطفی عمرزی تکرار تاریخ، اما با گسترده گی، تراژیدی پایان نیافتنی مردم ماست. با سقوط طالبان، هرچند حاکمیت جدید که بیشتر مدنی خوانده می شود، در تنوع زمینه…