Browsing Category

مصطفی عمرزی

محوطه ی سیاه / مصطفی عمرزی

محوطه ی سیاه (معرفی کتاب) مصطفی عمرزی توهم سیطره، ذات مکتب های فاسد ایرانی، فارسی و خراسانی را تشکیل می دهد. این مفهوم در کلیت هویت فارسی، فارس زده گی را زاده است که در سطح…

کتابتون / مصطفی عمرزی

کتابتون مصطفی عمرزی ضرورت به تنویر مردم، برای افغان هایی که به مصداق «درک بیشتر، درد بیشتر» کار می کنند، به فرض کاری مبدل شده است. در این راستا، سالانه شمار زیاد افغان ها هر یک…