Browsing Category

مصطفی عمرزی

تعبیر / مصطفی عمرزی

تعبیر مصطفی عمرزی درونمایه ی ادبیات زبان دری از زمانی که وفرت کار بر ارثیه های قدیمی، اجندای مهم تشخیص محتوای این زبان می شود، فرهنگیان زیادی را از ترکستان (تاجکستان، اوزبیکستان،…