Browsing Category

اعظم سیستانی

پاسخی به  داکترخالدی

 9/5/ 2020   خدمت هموطنان بعرض برسانم که یکی از شعارهای رسانه های جمعی افغانها، احترام به ارزش های ملی، دینی واجتماعی  مردم افغانستان است. منظوراز ارزش های ملی، استقلال کشور،…

اشرف غنی ،رئیس جمهور آهنین

سلام به وطن دوستان واقعی کشور! اصلاً تصورنمیکردم که اشرف غنی تا این حد یک وطن پرست واقعی ویک چنین شخصیت آهنین اراده باشد که بخاطر حفظ حیثیت ملی ونظام جمهوری، در برابر فشارهای…