Browsing Category

اجتماعي سیاسي

اشرف غنی ،رئیس جمهور آهنین

سلام به وطن دوستان واقعی کشور! اصلاً تصورنمیکردم که اشرف غنی تا این حد یک وطن پرست واقعی ویک چنین شخصیت آهنین اراده باشد که بخاطر حفظ حیثیت ملی ونظام جمهوری، در برابر فشارهای…

ایدولوژیها صلح ناپذیر اند!

ایدولوژی ها صلح ناپذیر اند؛ ایدولوژی ها یا تحت فشار و زور مرده اند یا به زور به اهداف خود رسیده اند. در طول تاریخ سراغ نداریم که گروهای ایدولوژیک با گفتمان و رویکرد های حقوق بشری…