Browsing Category

اجتماعي سیاسي

توصل طالبان به جنایات فاحش

هرچند خشونت و هراس افگنی سرلوحه فعالیت‌های گروه طالبان را تشکیل می دهد، باآنهم در این اواخر دیده می شود که افراد این گروه دست به یک سلسله جنایات فاحش ضدبشری می زنند، تا فطرت…