ضرورت یا مجبوریت؟ / مصطفی عمرزی

ضرورت یا مجبوریت؟ مصطفی عمرزی صدای بلند رییس دولت که احساساتی می شود، صد ها نمونه ی ضعف هایی را منتقل می کند که تعجب می کنیم، اگر این دولت این قدر مشکل ندارد، چرا سطح آن ها در حال صعود است؟ اگر مخالفان واقعاً ناچیز استند و پرستیژ طرف شدن…

دختر افغان زمین / مصطفی عمرزی

دختر افغان زمین مصطفی عمرزی واکنش های برخاسته از احساسات، نه فقط عامل کج فهمی می شوند، بل در گذشته ی ما به فاجعه ی تاریخی نیز مبدل شده اند. خصومت ها و گرمای بیش از حد مذهبی، شاه امان الله را مهاجر کردند. عامل بیگانه در جایش، خصومت های…

آفتابهء رومی / دکتور رضا مرادی غیاث آبادی

آفتابهء رومی (سابقهء امریکا در «هدیه»ء اشیای تقلبی به افغانستان) دکتور رضا مرادی غیاث آبادی ماجرای شیردال تقلبی و پیشکش کردن شغال‌های رنگ‌آمیزی شده، خاص ایران نبوده و درست چند روز پیش از این واقعه، دولتمردان افغانستان نیز دقیقاً به همین…

مجسمه های مرجوعی انگلستان به افغانستان، تقلبی هستند! / دکتور رضا مرادی غیاث آبادی

مجسمه های مرجوعی انگلستان به افغانستان، تقلبی هستند! دکتور رضا مرادی غیاث آبادی (۱۸ سرطان ۱۳۹۸): بی‌بی‌سی فارسی خبر داده است که بریتانیا با تأیید و تصدیق جان سیمپسون (با جان سیمپسون دیگری که با هواپیمای آیت‌الله خمینی به ایران آمد،…

غزل / حیات الله بخشی

غزل حیات الله بخشی  دو دستت را حنا کردی، چه خوب کاری به جاکردی دلم بردی بلا کردی، چه خوب کاری به جا کردی لبانت لاله گون کردی، زدی خالی به پهلویش خودت را خوشنما کردی، چه خوب کاری به جا کردی گهی چشمک زدی بر من گهی با صد ادا و ناز نگاه…

یار شیرین / حیات الله بخشی

یار شیرین حیات الله بخشی  یار شیرین به رقص آمده بود شب دوشین به رقص آمده بود او که با ناز و ادا می رقصید ماه و پروین به رقص آمده بود زلف او دور رخش می چرخید مار پیچین به رقص آمده بود  سوی او دیده ز مستی و جنون دل مسکین به رقص آمده…

مفتری اجتماعی / مصطفی عمرزی

مفتری اجتماعی مصطفی عمرزی سهل گرفتن مفاهیم حقوقی و عدم تعمیم اجتماعی آن ها گاه باعث فجایع می شود. در جامعه ی سنتی- مذهبی ما که همه چیز بیشتر براساس ظاهر قضاوت می شود، سقوط به خاطر بی تفاوتی در برابر هنجار ها، مثال های زیاد دارد که توده…

ضرورت اعتمادسازی درونی / مصطفی عمرزی

ضرورت اعتمادسازی درونی مصطفی عمرزی من باور دارم که گروهک های موذی، اوج کراهت منظر خویش(بازی با کارت قومی) را در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو، اگر صورت گیرد، نشان خواهند داد. این در حالی ست که متاسفانه تشتت تباری در میان اکثریت مردم…

اعترافات مستقیم / مصطفی عمرزی

اعترافات مستقیم مصطفی عمرزی حمله با تیم کودکسالار به سیستم سیاسی امریکا، ماحصل چند ماه کشیده گی میان حکومت افغانستان و ایالات متحده ی امریکا شد. این بارز ترین نمونه ی اثر استخدام افراد و اشخاصی بود که حکومت دکتور غنی به نام جوان سالاری،…

میهن / حیات الله بخشی

میهن حیات الله بخشی  بود و هستم هست و بودم میهن است نی زیانم هرچه سودم میهن است دایمأ در فکر و ذکرم بوده است در رکوعم در سجودم میهن است گر غزل گویم سرودی هم بدان  در غزل ها در سرودم میهن است  دست و پا و عقل و هوشم هرچه هست  رگ رگ…