سنگ و کلوخ / مصطفی عمرزی

سنگ و کلوخ مصطفی عمرزی در زبان دری، یک مثل داریم که «از سنگ، کلوخ می ماند». شاید یکی از درمانده گی های سیاسی ما این باشد که تجربیات کاری و تاریخی، به خرد سیاسی ما مبدل نمی شوند. به این لحاظ، کیش شخصیت، محور تمایل سیاسی مردم ما باقی می…

درد / حیات الله بخشی

درد حیات الله بخشی دردمندم از زبانم درد می باید شنید  غصه ها و ناله های سرد می باید شنید تا که باور گرددت از وضع ناهنجار ما  وضع ما از ماه تنها گِرد می باید شنید  قصه های ما و گیتی راست ناید در شمار  هرچه با ما می کند یا کرد می باید…

در وصف مقام معلم / حیات الله بخشی

در وصف مقام معلم حیات الله بخشی جهان، روشن ز سیمای معلم گل و گلشن، قدم های معلم به قلب و سینه ی دانا و عالم مزار و مسکن و جای معلم  همه گنج علوم در روی گیتی بود تحت قدم های معلم  سزاوار است اگر بوسی به اخلاص  دو دستان، اگر پای معلم…

غزل / حیات الله بخشی

غزل حیات الله بخشی شبنم صبحم، ز برگ روزگار افتاده ام  قطره ی موجم، ز بحر بی کنار افتاده ام  اختر این کهکشانم، لیک از اقبال بد در میان اختران از اعتبار افتاده ام شاخه ی پُر برگ و بارم، لیک در پاییز دهر زرد و زار گردیده ام از برگ و بار…

انتقادک / مصطفی عمرزی

انتقادک مصطفی عمرزی من در مقاله ی «آیا ویرانگری ها عمدی نبودند؟»، تبیین کرده بودم که یکی از عوامل تخریب گسترده ی کشور در سقوی دوم، به بینش عصبیت قومی عاملان تخریب برمی گردد. اگر به خوانش سیاسی ستمی گری مراجعه کنید، این جا را کشوری می…

پشتون های هوتکی / مصطفی عمرزی

پشتون های هوتکی (معرفی کتاب هوتکیان: کتاب شناسی توصیفی) مصطفی عمرزی دست آویز تنقید، برای گروهی که واقعاً دنبال اصلاح اند، فرق می کند. در این نوع، رعایت اصلیت، جامعیت، مستندبودن و عاری از کذب، مهم است، اما گاهی، بیشتر در تنقیدات سیاسی،…

پشتون ها در ایران / مصطفی عمرزی

پشتون ها در ایران مصطفی عمرزی تفاوت های واحد سیاسی و واحد سرزمینی، شامل مرز ها و فرامرز ها می شود. قوم بزرگ پشتون اکنون در واحد های سیاسی هند، پاکستان و افغانستان، عمدتاً در مرز های سیاسی شناخته می شود، اما در فرامرز های سرزمینی، محدودیت…

پانگ پرچمی / مصطفی عمرزی

پانگ پرچمی مصطفی عمرزی انکشاف رویداد ها بر روال انحراف تاریخی- سیاسی، شیوه و نحوه ی برخورد پیروان ایدیالوژی ها را به خلف کشانده است. مثال تاریخی تبانی اخوانیسم و ارتجاع(حکومت بچه ی سقو)، تبانی بخش پرچم حزب خلق با تنظیم های همتبار(حکومت…

توهم زده گان / مصطفی عمرزی

توهم زده گان مصطفی عمرزی در مقاله ی کوبنده ی «تمدن سقوی»، سراغ مریضی رفتم که با پیشینه ی کمونیست، جزو تاریخ سیاه هفت ثور نیز است، اما انحراف تاریخی در افغانستان، آنان را در پرتگاه سقوط اخلاقی و وجدانی، به تغییر چهره وامی دارد. در کلپی که…

سمک عیار / مصطفی عمرزی

سمک عیار (معرفی کتاب) مصطفی عمرزی کتاب «سمک عیار» در شمار کتب کلاسیک فارسی، مثنوی هفتاد من کاغذی ست که همانند ارکان کتاب های مبتذل، چون امیر ارسلان، شیرویه ی نامدار، فلک ناز و... پسران و دختران روزگار عتیقه را به نمایش می گذارد و مشغله ی…