دځمکې په خاورینه کره کې په وینولړلی مسلمان افغان ولس دبشریت تاریخ دوحشت،بربریت،وژلو،لوټلواودځناوروپه څیر دانسانانود داړلواوله منځه وړلوخونړیوڅپرکواوپړاوونوڅخه ډک دی.خودا یرغلونه اوزړه…
نور ولولئ