همایون و رهنمای معاملاتش/ عبدالرووف لیوال

0 55

بتاریخ نزدهم حوت سال۱۳۹۷دبل همایون مسوول دفتر رهنمای معاملات (چورلُمان) به دارلامان شهر کابل رفته بود تابعد ازتعطیلی زمستانی دفتر رهنمای معاملات خودرا باده هاتن ازشرکااش بګشاید، ولی در لوحه ایکه به عقب در آویخته شده بود، چنین تحریر ګردیده بود .

قابل توجه شرکای رهنمای معاملات چورلُمان :

[ازمدت هشت سال میشود که رهنمای معاملات شما خلاف منافع مردم ، دست به اعمال ضد قانونی ، اختلاس ، چون ګرفتن صدها جواز تجارتی غیرقانونی ، اخذ جوازسیر تاکسی های غیرمعیاری و اسلحه ، نصب خویش و اقارب و واسط داران بدون اهلیت و لیاقت به کرسی های دولتی ، مبادرت ورزیده است.

بناءاً تصمیم برآن شد تا دفتر مذکور نسبت عدول از تمام موازین ، مقررات ، عرف وسنن مردم و سرکشی از قوانین مسدود ګردد و الی امرثانی بدون پرداخت جریمه ، حق الشمول ، حق الپرداخت و حق الدخول للوکالت مع الدالر به هیچ صورت بازنخواهد شد]     مهر اجاره دار دفتر

همایون که بارنګ پریده و آشفته عقب دربسته ی رهنمای معاملات چورلُمانش مبهوت مانده بود ، در جواب خبرنګار میکروفون بدست بدون پاسپورت غُم ،غُمزده چنین ګفت : ((ما نمیدانیم این آقای چمبلک روی که اظهارمیدارد [هرکه نان دهد ، فرمان دهد] کی باشد که دفتر رهنمای معاملات مارا مهر ولاک نمود ه ، مارانه کسی نان داده و نه هم فرمان ، عرق ریختیم باپای ترقیده و لبان خشک بدون غیرحاضری آمدیم ، تحفه (رشوه) ګرفتیم ، زمین غصب کردیم ، عقب در هر وزیر رفتیم ، استیضاح کردیم و مقرری های خلاف قانون را بالای شان تحمیل نمودیم ، ګاهی بدون تادیه ی محصول ګمرکی مشروب وارد نمودیم ، توسط پیکار و جانفشانی اقارب خود مواد مخدر و چوب صادر نمودیم تا رزق حلال خودرا بدست آوردیم ، بالای ما منت ناحق نګذارند ، حق مسلم مااست تا به غریبی خود ادامه وروز، روزګار خودرا پیش بریم چه کنیم بیکاری داد میزند کسی بما کار هم نمیدهد ، نکته ی ازهمه مهمتر اینکه بدون این رهنمای معاملات هیچ کار دولتی صحیح پیش نمی رود ، حتی مسوولین ترافیک به وجه احسن وظیفه ی خود را پیش نمی برند ، شما شاهد بودید که نسبت غفلت وظیفوی ترافیک انهارابار، بارلت وکوب مینمودیم ، اما از زمانیکه دفتر رهنمای مامسدود شده ، هیچ ترافیکی لت نخورده به خاطر جمع و خود سرانه قانون ترافیک را عملی میسازد)).

Comments
Loading...