يك كرسي رياست و يك درجن نامزد / محمد اسماعیل یون

0 169

يك كرسي رياست و يك درجن نامزد

نوشته ی محمد اسماعیل یون

برگردان از پشتو به دری: مصطفی عمرزی

یادآوری:

اين نوشته، قبل از اولین انتخابات رياست جمهوري، تحریر شده بود و در همان زمان در شماره ي 2- 1383 نشریه ی «قلموال»، به عنوان سرمقاله به نشر می رسد.

***

مقرر شده است انتخابات رياست جمهوري كشور، به تاریخ هجده میزان، صورت گیرند. تاكنون براي به دست آوردن مقام ریاست جمهوری، هجده نامزد، اسناد خويش را تكميل كرده اند. این اسناد از سوي كميسيون انتخابات،كامل و دقيق شمرده شده اند. با این وجود، برخلاف قانون اساسي افغانستان و قوانین انتخاباتی، نامزداني وجود دارند كه برای پُست رياست جمهوري مناسب نيستند؛ مانند عبداللطيف پدرام و عبدالحفيظ منصور که حق ندارند در انتخابات رياست جمهوري و امثال آن ها اشتراك کنند؛ زيرا خود را افغان نمي دانند. در قانون اساسي افغانستان، حق اشتراك در انتخابات، تنها به افغانان، تفویض شده است.

همزمان با اعلام كميسيون انتخابات، بیش از 115 اعتراض مردم بالای عبدالرشيد دوستم، كريم خليلي و حاجي محمد محقق، وارد شده اند. آنان را به جنايات بشري متهم كرده اند. اسناد زيادي نيز موجود می باشند؛ ولي كميسيون انتخابات در قسمت تطبيق قانون، ناتوان وانمود می شود. موضوع را به وزارت امور داخله و ستره محكمه حواله كرده اند. در آن جا ها نيز مانند شير چشم پوشي كردند و نوشتند كه ني بابا، هيچ خبري نيست! هيچ گناهي مرتکب نشده اند؛ نه كابل را ويران و نه در جنگ هاي داخلی اشتراك كرده اند. حتي يك سرباز آنان بالای عزت و عفت كسي تجاوز نكرده است. نه بر سر كسي ميخی كوبيده اند و نه جایي را چپاول و تاراج كرده اند. آنان فرشته گانی اند كه از گناه و خطا، منزه مي باشند!

هر دو ارگان، وزارت امور داخله و ستره محكمه، مُهر بي گناهی مجرمان را تصدیق کردند. كميسيون انتخابات نيز با آغوش باز اعلام کرد: ما مسووليت را به دیگران سپرديم! اگر پوليس و قاضي نمی توانند توبیخ كند، ما چه كاره استيم بالای كسي حكم کنیم گنهكار است يا نه؟

بقیه ی نامزدان، نه «بد» و نه «خوب» استند. آنان خود را فقط براي شهرت، نامزد كرده اند و مي پندارند: كامياب که نمي شويم، اما برای تشهیر بد نیست! فردا شايد نامزد برنده، چيزي بدهد. شماري مي گويند: با نزديك شدن انتخابات، به نفع يك نامزد نيرومند، کنار می رویم! چيزي نقد و در آينده هم كرسي مقامی را خواهد داد. به همین دليل، تعداد نامزدان، به يك درجن رسيده است.

اگر كميسيون انتخابات، توجه جدی به تطبيق قانون اساسي و قوانین انتخابات، كرده بود، امروزه اين همه ازدحام نامزدان برپا نبود. اين فهرست طويل، نه تنها دشواري هايی را براي كميسيون انتخابات فرآهم آورده و هزينه ي انتخابات را بُلند مي برد، بل برای مردم، باعث معضلات دیگر نيز مي شود.

بعضی برای پیدا کردن نامزد مورد علاقه ی خویش در ميان هجده تصوير نامزدان، با دشواري هایی مواجه خواهند شد. باوجود اين كه تعداد زياد نامزدان موفق نخواهند شد راي قابل ملاحظه به دست آورند، ولي آراء را پراگنده می کنند. انتخابات به دور دوم مي رود. بر اثر تعداد زياد نامزدان، احتمال چنين خطراتی وجود دارند.

 از بعضی نامزدان پيداست كه با كمپاين انتخاباتي، فقط و فقط دنبال شهرت و بهره ي مالي اند. آنان به نيت امتیازات و ساير استفاده هاي مشروع و غير مشروع، تلاش مي كنند.

بعضی از نامزدان ضد افغان، ضد اسلام و افغانستان، كمپاين انتخاباتي را فُرصتي خوب و شانس طلايي براي اهداف نادرست می شمارند. چنین فرصتی براي چنين افرادی در شرايط عادي، هيچگاه ميسر نمي شود.

 باوجود تمام ناملايمات، آرزومنديم ملت افغان از معضلات و دشواری ها، به راحتی بیرون شود و دشمنان آنان، بيش از پيش روسياه و سرافگنده شوند.

Comments
Loading...