شاه امان الله درکسوت یک خطیب برجسته مسلمان(بخش سوم) / کاندید اکادمسین سیستانی

0 168

 

یک سند تاریخی از علو همت و وطن پرستی  شاه امان الله!

 

یکی از درسهای عالی وآموزنده و تحسین برانگیزشاه امان الله دروطن خواهی ومعارف دوستی ، فرمانی است که محترم داکتر کاظم آن را در پایان بخش پانزدهم مجموعه (ارشادات وبیانات  شاه امان الله در لویه جرگه۱۳۰۳) نقل کرده است. این سند مهم تاریخی  از بزرگی منشی ، علو همت  ،وطن پرستی ومعارف دوستی شاه امان الله حکایت میکند که من وشاید هزاران دیگر تا کنون آن را درجایی نخوانده ایم.

او مینویسد:«برای حسن ختام این سلسله دراینجا به نشر یک سند تاریخی می پردازم که نشانه ای از وطندوستی واز خودگذری شاه امان الله غازی است. این سند را محترم آقای نادر نادری که یکی از جوانان با احساس و صادق وطن میباشد و فعلا به حیث رئیس ادارۀ امور ریاست جمهوری کشور ایفای وظیفه مینماید، از بین اوراق گذشته پیدا کرده و آنرا با تصویر اعلیحضرت قاب نموده و در دیوار دفتر خودر ارگ ریاست جمهوری آویخته است. من هم میخواهم آنرا در پایان این سلسله درج کنم تا بیشتر به عمق احساس نیک آن بزرگمرد تاریخ کشور پی برد.

 

 

متن این فرمان قرار ذیل است:

نمبر وارده ۷۸۸ /

 فرمان پادشاهی نمبر ۱۰۷

بوکلای ملت عزیزم و مجلس عالی شورای دولت!

عریضۀ تصوبیۀ شما راجع به تعین مصارف شخصیه و فامیل شاهی که ناشی از احساسات نظیف قدرشناسی و عقیدت مذهبی بر مفکورۀ صداقت و ارادت بود، بملاحظه پیوست و من این خلوص حرارتناک ملت عزیز خود را که شما زبان عالی ایشانید، با یک جهان تقدیر مقابله میکنم و از خدای متعال رجاء میکنم که مرا به آرزوی های بی سرحد قلبی من که نسبت به ترقی و تعالی و تربیۀ ملت محبوب خود دارم، کامیاب گرداند.

این اولین بار نیست که شما وکلای ملت عزیزم با ابراز حسارت صادقانه مبادرت میورزید، بلکه قبلاً هم بارها به پیشنهادات صادقانۀ خود اقدام نموده اید. ولی از آنجائیکه من خود را وقف خدمت وطن و مردم عزیزم نموده ام و همه گونه آسایش شخصی خود را فدای رفاه و اعتالی ملت محبوبم ساخته ام، دروهله اول پیشنهاد این تصمیم قلبی داشتم که پول مصارف شخصیۀ خود را که ازطرف شما تصویب شده بود، به تربیه و تعلیم ملت عزیز برسانم. این است که مبلغ معینه هفت سال مصارف خود را اعانه بوزارت معارف دانسته مخصوص تربیه فرزندان نجیب خود میدانم و هیچ آرزو ندارم که آنرا دوباره بستانم.

درباب مبلغ سالهای مستقبل نظر به اصرار و التجای شما و مجلس عالی وزراء آنرا بطرزی قبول میفرمایم که درهر سال برای امداد هرکدام از دوایر مملکت خود که لزوم دانستم، اعانه میدهم اینست که مبلغ سال حاضره را برای تکمیل لوایح وزارت جلیلۀ حربیه عطا نمودم.باقی برای خود و کافه رعایای صادقه و تمام خدمتگاران حقیقی وطن استمداد خدای مستعان را رجاء مینمایم. ۸ سنبله سنه ۱۳۰۵ش»( امضاء: امیر امان الله)»

دراخیراز توجه استاد کاظم که سند پربهایی  را با ما شریم ساخته اند ابراز امتنان مینمایم.

پایان

 ۴/۱۰/۲۰۱۸

 

Comments
Loading...