دکتور غیاث آبادی / مصطفی عمرزی

0 686

دکتور غیاث آبادی

مصطفی عمرزی

دکتور رضا مرادی غیاث آبادی را می توان دومین فرهنگی و محقق ایرانی به شمار آورد که پس از زنده یاد استاد ناصر پورپیرار، مبحث تاریخ را در فصل های نو، گشوده است. در جریان جست و جو برای یافت واقعیت هایی که حداقل در دنیای مجازی، مکتوم نمی مانند، نام استاد غیاث آبادی، خیلی زود پُر جذبه شد؛ هرچند زحمات ستودنی و بزرگ زنده یاد استاد ناصر پورپیرار در ختم کلام و حرف آخر آن مباحث تاریخی که هزار مشکل دارند، جایگاه آن بزرگ را در مقام اول، اولویت می دهند، اما در جو این روشنگری ها، کسان دیگری نیز سهم می گیرند که استاد غیاث آبادی از چهره های متشخص آنان به شمار رفته است.

در تاریخ نگاری پُر ابهام که با درشت کردن خطوط افتخارات قلابی و کذایی در آن، به گونه ای خواسته اند ناسیونالیسم قومی را بر اساس تفکیک و تشخیص، سوا از مبادی انسانی جا بیاندازند، در یک قرنی که در جغرافیای کشور های معروف به جهان سوم می گذرد، قایل شدن به سطوحی که در گاف گذاری های عجیب مستشرقان غربی که از منظر آنان، گویا عجایب عتیقه، خوب ترین ها بوده اند، در واقع در چند قرن اخیر، مردمان کشور های زیر فشار استعمار اروپایی را برای بسط ناسیونالیسم و عداوت هایی که آنان را زیان می زنند، به گونه ای به آرکاییسم سیاسی می کشانند.

پایان استعمار و حاکمیت های پس از استعمار، به ویژه در کشوری همانند ایران، ظاهراً در اختیار مشی ضد خارجی که تا حاکمیت کنونی، در واقع هنوز هم به جایی نرسیده است، سیاست های فرهنگی دولت را بر اساس برداشت قدرت هایی که تا حالا در سرنوشت مردم، تداخل ایده یی و سیاسی شده اند، در کشوری که اکثریت قاطع آن را مسلمانان می سازند، با پس منظر تاریخ سیاه تعمیم داده اند که در انواع جعلیات و دست کاری های آن، اینک مکتب فارسیسم، در تعارض کلان با اسلام و انسانیت، دشواری های اجتماع کثیرالقومی ایران را بیشتر می کند.

 قرائت تاریخی بر اساس ساخته و بافته های فارسیستی که در هاله ی ایرانیسم، باید همه را استحاله کند، در هویت زدایی های آشکار و ضد انسانی، فرصت های تعقل بر امور فرهنگی را در مواقعی که پس از سقوط سلطنت پهلوی در ایران واقع می شوند، به ابوابی رسانده است که با کار های بزرگان ایرانی، اینک کتب و نشرات آن ها فرامرزی شده اند.

استاد غیاث آبادی در میان روشنگران ایران، با دید مشبوه به تاریخی که مشکل آفرین شده است، کوشش های زیادی به خرج می دهد که در این میان، دو کتاب «رنج های بشری» و «باستان شناسی تقلب»، بیشتر از حوصله ی رسمیات روشنگری در ایران، تابو ها را شکسته اند.

روشنگری ها، اما با واقعیتی تصادم می کنند که هنوز ظرفیت ایجاد شده برای پذیرش حرف های نو در ایران، به حدی نیست که با رفع محدودیت سانسور و صدور جواز به آثار روشنگر، سطح کیفی آثار چاپی ایران را بیشتر کنند. دو کتاب بالا، مجوز نشر نمی گیرند و اما اخبار آن ها در دنیای مجازی، مشتاقان حقیقت را غافل نمی کند از مزایای استفاده ی آن ها محروم شوند.

سایت «پژوهش های ایرانی» که مستقیماً از سوی دکتور غیاث آبادی مدیریت می شود، دو کتاب ارزشمند «رنج های بشری» و «باستان شناسی تقلب» را برای کسانی که خارج از ایران، مایل به نشر آن ها باشند و یا علاقه مندانی که مایل به مطالعه اند، در دسترس قرار می دهد.

من چند سال قبل در هنگام ارسال کاپی معاهده ای میان افغانستان و ایران که در سلطنت های شاه امان الله و احمدشاه قاجار، صورت گرفته بود، از لطف تماس ایمیل با استاد غیاث آبادی بهره مند می شوم. ایشان همانند فرهنگی ای که شایسته اش است، در تدوام این ارتباط، از کار های شان می نویسند.

متاسفانه وعده ام برای نشر کتب ممنوع الانتشار استاد غیاث آبای در افغانستان، بر اثر رکود بازار کتاب و ضعف مالی، به جایی نمی رسد. تا حالا که این مقاله را می نویسم، از عهده ی وعده ای که داده ام، برنیامده ام، اما فعالیت سایت استاد غیاث آبادی و موجودی نسخه های دو کتاب ممنوع النشر شان به گونه ی سافت، این فرصت را میسر ساخت تا آن ها را از طریق رسانه های افغانی معرفی کنم و کتاب دوستان افغان مستفید شوند.

در حالی که از شناخت افراد متشخص جامعه ی فرهنگی ایران، به ویژه کسانی که جرات کرده اند و می خواهند با نقد فارسیسم، سالمیت فکری بیشتری ایجاد شود، باید استفاده کنیم، به این اساس خوب است در حوزه ی کار فرهنگی افغانان، منابع و افرادی از چشم نیافتند که می دانیم با استفاده ی گسترده از نشرات نارسای ایرانی در کشور، مفاهیم مختلف ضد افغانی، وارد جو فکری و فرهنگی ما شده اند.

بر اثر تعمیم مواردی که بسیار سیاسی و غرض ورزانه اند، در امور فرهنگی ما محاسبات زیاد به گونه ای صورت می گیرند که از نتیجه ی آن ها، حد اقل مفاد، سهم ما می شود.

در جامعه ای که در تامین اولویت هایش، حتی در مسایل فرهنگی، وارد کننده است، در فضای سیاسی کنونی، عدم تفکیک میان خوب و بد، مجوز آلوده گی هایی ست که دیدیم در چند سال اخیر، چه گونه در باب وحدت فکری و ملی، وقتی خوانش تاریخی و فرهنگی در میان باشد، با منابع و افراد ناباب ایرانی، افتراق فکری ما را بیشتر کرده اند.

شناخت منابع و افراد متشخص ایران، در جایی که جسارت کرده اند و با انگشت انتقاد،  شومیت فارسیسم را نکوهش می کنند، حامیان افغانی موضع ملی را کمک می کند در بحث گفت و گو، به آدرس هایی مراجعه کنند که می بینیم در ستیز با واقعیت های افغانی، استفاده از منابع نادرست ایرانی، کاربرد زیاد دارد.

در واقع نشانه های روشنگر ایرانی، همانند پادزهر در برابر زهر مخالفان، به راحتی کمک می کنند با قرار دادن دو سوی ایرانی (درست و نادرست)، کسانی را مجاب کنیم که اگر نقد شوند، با فرار از منطق، بهانه می آورند بر اثر عقده ی سیاسی، ایران ستیزی می کنیم.

در تلاش برای دریافت و معرفی آثاری که با نگرش انتقادی، به ویژه فارسیسم را ناکار کرده اند، استفاده از آثار فرهنگیانی که همانند استاد ناصر پورپیرار، تکدر ناشی از فضای آلوده را عقب زده اند، در روشنایی آن ها، حساب برای تحکیم واقعیت های پُر ارزش تاریخ و فرهنگ افغانان، اگر در موضع ما باشد، بیشتر می شود.

خدا کند کسانی که مساله را فراتر از «معمولی» می بینند، در پرتو زحمات استاد غیاث آبادی، بیشتر از عادت برخورد فرهنگی ما (ناچیز) در ورای حقایقی که در مزایای دنیای مجازی، شانس انتشار دارند، به حل مشکلاتی دست یابند که مثلاً با دریافت نسخه های روشنگر نقد، واقعیت های پیرامون ما، چنانی که به نفع ماست، دست آویز عداوت پیشه گان بی خردی را کوتاه کند که در دسته های غیر افغانی در افغانستان، خوش منظر نیستند.

لینک های دانلود رایگان پنج عنوان کتاب استاد غیاث آبادی و وب سایت او:

باستان شناسی تقلب:

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=98xfizei.pdf

رنج های بشری:

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=107wbcqor.pdf

The sun in tetra pylons:

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=94oinaie.pdf

درآمدی بر شکل گیری مناسبات مدنی جوامع باستان و غلبهء سلطه گری:

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=96rtpezg.pdf

گاثای زردشت:

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=109hdomyt.pdf

وب سایت استاد غیاث آبادی:

http://ghiasabadi.com/

Comments
Loading...