در حاشیه بمباردمان درقد/ دوکتورم، عثمان تره کی

0 121

27/08/2018

 

امروز آژانس های خبری اطلاع دادند دادند که درقد ( ولایت تخار ) در قلمرو افغانستان توسط طیارات تاجکستان ( در واقع روسیه ) بمباردمان شد که در جریان آن شش تن از ملیشیای طالب به شهادت رسیدند. بعداً مقامات تاجکی بمباردمان را رد کردند. تردید خبر از جانب تاجکستان به معنی انداختن مسئولیت حادثه بدوش قوای هوایی ناتو است . روس ها بار ها از پرواز تیارات مجهول الهویه که به طالبان و داعش در امتداد سرحدات آسیای مرکزی کمک لوژسییک میرساند، شکایت کرده است. آما این بار این طیارات در نقش معکوس وارد میدان شده اند.

اگر فرض کنیم که تیارات ناتو در معرکه دست دارند، باید فوراً در جستجوی انګیزه این بمباردمان شویم.

بمباردمان احتمالی توسط ناتو را باید در محتوای نزدیکی سیاسی مقاومت مسلح با روسیه از طریق اشتراک در کانفرانسی که در آینده در ماسکو دایر میشود و زمینه شناخت دوفکتوی ملیشیای طالب را فراهم میکند، جستجو کرد. این شناخت بالتدریج به تأمین موازنه قوای ستراتژیک در افغانستان و ازان طریق در منطقه منجر میشود. هم آهنګی لازم برای مبارزه ضد تروریزم در میان کشور های منطقه بوجود میاورد. دورنمای مطمئنی برای صلح ترسیم میکند. ابتکار صلح را از دست امریکا بیرون مینماید. به سیاست هژمونستی قوای ناتو در افغانستان پایان میدهد.

ازانجائیکه ناتو آماده نیست که در قباله مالکیت انحصاری افغانستان دیګران ( رقبأ ) را شریک بسازد، بناً باید به طالبان بفهماند که حد خود را بشناسند. بمباردمان درقد هوشدار ناتو به ملبشیای مقاومت در حفظ تحرکات طالبان در حوزه نفوذ ناتو است.

احتمال بمباردمان درقد توسط طیارات روسی را نیز نمیتوان منتفی دانست . عوامل مختلفی روسیه را به دخالت مسلحانه در کارزار میکشاند . از جمله :

– به آزمون ګرفتن عکس العمل ناتو در درګیری های مسلحانه شمال افغانستان برای دفع خطر نفوذ داعش تولید امریکا در آسیای مرکزی.

– در آستانه تدویر کانفرانس ماسکو، اعلام موضع مشترک با کشور های غربی در دشمنی با ظهور طالبان در نظام سیاسی آینده افغانستان در چوکات امارت اسلامی.

مقاومت مسلح بازی ستراتژیک میان دولت های رقیب را به مرحله حساسی رسانیده است : خود را در مرکز توجه و رقابت امریکا و روسیه قرار داده است. این دو ابر قدرت به اقتضای وقت از مشی نیش و نوش در برخورد با مخالفین مسلح استفاده کرده راهی است. روسیه از طالبان حتی از بمباردمان شفاخانه طبیبان بدون مرز دریغ نکرد ، امروز در مقابل حملات احتمالی نهایت حساس روسیه دهن بسته است. آیا این سکوت به معنای احتمال دخالت ناتو در بمباردمان نیست ؟

فرض کنیم که درقد توسط طیارات روسی بمباردمان شد. درین حال وقتی ناتو و امریکا در برابر باران راکت های پاکستان و اینک بمباردمان روسیه سکوت میکنند، مسئولیت بی هودګی پیمان دفاعی افغانستان با امریکا را غنی بدوش میګیرد یا جنایتکار پا به فراری بنام حنیف اتمر؟

’’ پایان ‘‘

فرانسه

دوکتور م، ع، تره کی

27/08/2018

Comments
Loading...