اشرف غنی ،رئیس جمهور آهنین

کاندید اکادمیسن اعظم سیستانی

0 59

سلام به وطن دوستان واقعی کشور!
اصلاً تصورنمیکردم که اشرف غنی تا این حد یک وطن پرست واقعی ویک چنین شخصیت آهنین اراده باشد که بخاطر حفظ حیثیت ملی ونظام جمهوری، در برابر فشارهای پنهانی وآشکارای امریکا چنین ایستادگی کند ووزیرخارجه امریکا را نا امیدتر از خلیلزاد از ارگ کابل رخصت نماید.

من سرتعظیم واحترام به پیشگاه این “رئیس جمهور آهنین” فرود می آورم وحمایت از این شخصیت ملی را برخود وهرعنصری که خود را وطن پرست میشمارد واجب میدانم.

بسیاری از افغانهای آگاه وروشنفکری که افسوس دوران امانی یاجمهوری داودخان را میخورند میگویندکه چرا مردم ما قدر آنها را نفهمیدند ودر وقت وزمانش از آنها حمایت نکردند وگذاشتند تا جای شان را افراد واشخاص بی کفایتی بگیرد که کشور را دچار جنگ ها وتباهی نمودند وافغانستان از مسیرترقی وتعالی عقب ماند. امروز نیز وقتی اقدامات اشرف غنی را نه تنها دربرابر توطئه های جنایت کاران تنظیمی ووطن فروشان داخلی، بلکه در برابر ابرقدرتی چون امریکا، می بینم ،فکرمیکنم که اشرف غنی از سنخ همان رهبران وطن پرستی است که بخاطر خفظ استقلال وحیثیت افغانستان، حاضراست جان خود را فدا کند،مگر حاضرنیست دیکته بیگانه را برای طرز حکومت کردن برمردمش بپذیرد.

این ایستادگی اشرف غنی در برابر امریکا، گپ ساده وآسانی نیست، بلکه بمعنی از جان گذشتن وسر خود را درکف دست گرفتن است. وضعیتی که اشرف غنی در آن قرار دارد وخطراتی که او را تهدید میکند، یکی ودوتا وسه تا نیست، بلکه اگر این خطرات را با خطر وبای جهانشمول کرونا تشبیه کنیم، اشرف غنی درحال حاضر می باید هم باکرونای جهانی مبارزه کند وهم با کرونای طالبان وهم با کرونای بی ثباتی قصر سپیدار،هم باکرونای کشورهای همسایه وهم باکرونای کاهش کمک های امریکا که منتج به بلند رفتن قیمت ها واحتکار وگرانفروشی مواد اولیه میشود.درحالی که امکانات او برای این مبارزه با این همه کروناهای آسمانی وزمینی وسیاسی وشرقی وغربی، جزحمایت مردم نجیب افغانستان و روشنفکران ملی گرا چیزی بیش نیست.
موضع گیری استوار اشرف وجاهت ملی او را بیش از پیش درمیان مردم افعانستان بالا برده است.حتی اگر همین فردا هم اشرف غنی بدستور امریکا سقوط داده شود او نزد مردم رنجدیده افغانستان یک قهرمان است ونامش به عنوان یک ریس جمهور وطن پرست مثل داودخان ثبت تاریخ خواهد شد .
در اوًضاع کنونی بجز اشرف غنی هیچ یک از اعضای تیم بی ثبات سازی توانایی مدیریت بحران افغانستان را ندارند.

مردم شریف وبا تمیز افغانستان باید بدانند که افغانستان در وضعیت خیلی خطرناکی قرار گرفته است. امریکا با تهدید کاهش کمک های اقتصادی خود وکشورهای دیگر میخواهد اشرف غنی را درمنگنه هولناکی قرار بدهد تا نه تنها 5000 طالب زندانی را بدون چون وچرا رهاکند، بلکه می باید عبدالله عبدالله را یک باردیگر با صلاحیت وسهم مساوی شریک دولت خود سازد وبدین وسیله مانع اشرف غنی از عملی کردن برنامه های اصلاحی و اقتصادی واجتماعی وبه پا ایستادن افغانستان بحیث یک کشور مستقل وصاحب اقتدارملی گردد.

از همین لحظه به بعد هرخطریکه متوجه افغانستان گرددو اوضاع را بسوی اوضاع سالهای 70 قرن بیستم سوق دهد، امریکا مسوول درجه اول آن خواهد بود.از عبدالله عبدالله وموتلفین او نباید گلایه کرد، زیرا او وتیمش همانگونه که در سال 2001 نیرو وتوان خود را در بدل پول ومقام دراختیار امریکا برای سرنگونی طالبان قرارداده بودند، اکنون هم در بدل پول وبقای خود حاضراند خون ملت را بریزند تا چند روزی بیشتر با حمایت امریکا درافغانستان برسرقدرت باقی بمانند.برای آنها استمرار نظامی جمهوری وتمامیت ارضی واستقلال کشور اهمیتی ندارد.
حمایت از اشرف غنی، حمایت ازاستقلال ونجات از چنگ تبهکاران دهه هفتاد است.
پایان ۲۴ /۳/ ۲۰۲۰

Comments
Loading...