ژوندیو ته / سراج الدین سعید

0 27

ژوندیو ته

سراج الدین سعید

ژوند د څه دپاره دی؟ که ژوند بی کاری وی نو مرګ څه شی دی؟ ژوند واسطه ده او که نه غایه او هدف؟ ژوند ښه دی او مرګ؟ زما په فکر ډیر ژوندی دی چه د نورو ژوندیو برخه وخوری.

بالعکس ډیر داسی خلک مړه شول چه د هغوی د ژوند د ګټی او فایدې څخه تر اوسه خلک استفادې کوی.

حقیقتاً چه د ژوند په راز هر څوک نشی پوهیدلی. ژوند یوه لوبه ده چه په دې لوبه کښی سربیره پر منډو او ترړو په سل هاو او زرهاو هلی ځلی هم شته.

نو ژوند ته باید په عادی او سرسری نظر ونه کتل شی او نه دومره باید د غور ورشی چه د یو با افتخاره مرګ نه هم مهم وګنل شی.

څیړنه، تجربه او مشوره د ژوند مزیت زیاتوی. جنبش او حرکت، جدید او فعالیت د ژوند معنی ده.

پوه خلک باید د عامو خلکو سره د ژوند د ښودلو په مقصد کی مرسته وکړی.

Comments
Loading...