مغرور ته / سراج الدین سعید

0 33

مغرور ته

سراج الدين سعيد

ته نه پوهیږې، ځکه څوک نه شې پوهولی. ته ساده یې، ځکه څه نه شی سنجولی. ته د خودۍ په نشه کښی د وخت له اقتضااتو او ایجاباتو څخه بې خبره يې…

ته! هو ته! په دې ولی نپوهیږې چه څه باید وکړو. درس نه وایې، او وظیفه نه پیږنې، او په دې حساب ستا ټول ژوند یوه خطرناکه ډرامه ده. هو، داسی ډرامه چه احساسات پاروی مګر ته نه پاریږې. ته د چا سره ولی په یوه لیاره نه شی تلی؟ او دا ولی د عمومی نفرت سره مواجه یې؟ که زما منې! د غرور په ځای د مینی او محبت سره ځان عادی کړه!

Comments
Loading...