محتاط ته / سراج الدین سعید

0 39

محتاط ته

سراج الدین سعید

تا خو څه غوښتل مګر په تته ژبه. تا څه ویل مګر په زړه کښی دی پاتی شول. ته څه اوریدل مګر په مغشوش ډول. تا څه احساس کولو مګر باور دی پرې نه درلوده.

تا د ذایقی په خوند کښی هم بی خوندی محسوسوله، ځکه چه ستا افکار و ستا په حواسو تاثیر اچولی و او تا ته چه کوم مهم مرض متوجه و هغه همدا چه مضر احتیاط دی کولو.

ستا مرض سودا وه، مګر تا به ورڅخه د پوهی تعبیر کولو، ځکه عواقب دې ښه نه شو سنجولی او کله یو څه خوش بین او خوش باوره هم وې.

Comments
Loading...