ادیب ته / سراج الدین سعید

0 31

ادیب ته

سراج الدین سعید

زه نه پوهیږم چه ته ادب ته به علم قایل یې او که په صنعت؟ ته ادب حقیقت ګڼې او که تعبیر؟ ادب د ادب دپاره غواړی او که په ادب سره د خلکو احساسات پاروې؟ ته! هو ته! ووایه چه ادب رنګینی او جلوه ده او که نه دحقیقت روښانول؟

زما دا پوښتنی د هغه ادیب څخه نه دی چه هغه په صرف ادب نازیږی، بلکه زه د هغه ادیب نه معلومات غواړم چه هغه په مطلب پوه وی، هدف ولری او د ادب څخه مطلوبه استفاده کولی شی.

Comments
Loading...