شېخ فاني کتاب چاپ شو/ سید امرالله امید

وايي چې ليکنې د ليکوال د زړه وينې دي، که دا خبره سمه وي، نو د زړه د وينو ۱۳۳ کتاب مې هم چاپ شو، چې ورسره ټولټال زما دغه کتابونه چاپ شوي دي:
1. ترخې خاطرې (ناول)
2. ستوري کيسه کوي(ناول)
3. د خدای په کور کې(د لنډو کيسو ټولګه)
4. روحي ناروغ(طنزيه ټولګه)
5. د ښاپېرو په حرم کې(طنزيه ټولګه)
6. فکر په کار دی (نثري ټولګه)
7. رښتیا به وايو (نثري ټولګه)
8. دا هماغه هندوستان دی( د هند سفرنامه)
9. يو زر و يو دليلونه ( ژباړه)
10. وزر ( تخليقي ټولګه “ وجيزې“)
11. ټولنيز ارزښتونه (نثري ټولګه)
12. فولکلوريکه درملنه( څېړنيزه ټولګه)
13. شېخ فاني(همدا اثر)
د کتاب د چاپ لکښت دروند او عزتمن فرهنګي شخصيت الحاج محمد نادر سرشار صاحب پر غاړه اخيستې او د هغه د مادي امکاناتو او معنوي لورينې له برکته چاپ شوی دی، چې د زړه له تله ترې منندوی يم.
شېخ فاني يو تخيلي کرکټر دی، چې موږ ته د تېرو وختونو او ارزښتونو کيسې کوي. د کتاب محتوا فولکلوريکه پانګه ده او د تېرې نږدې يوې پېړۍ کيسې او حکايتونه زموږ مخې ته ږدي. د کتاب پښتۍ ځوان او نوښګر زيوراحمد چوپړ صاحب ډيزاين کړې، چې ترې ځانګړې مننه کوم. دا کتاب به انشاالله هر فرهنګي ملګري او د مطالعې مينه وال ته په وړيا ډول ورسي.

Categories: نوی کتابونه او چاپي اثار