عمده اقتصادی اصطلاحات

عثمان غنی زابلی

0 51
پيښه (حادثه ) Event : پيښه يوه نتيجه  ده . په عمومي توګه پيښه په شتمنيو پانګه او قرضونو کي د تغيراتو د رامنځته کيدو منبع او وسيله ده يوه پيښه کيدي شي چي داخلي يا خارجي واوسي .
معامله Transaction  :   يوه بهرني پيښه ده چي د دوه يا زياتو منابعو ترمنځ انتقال او تبادله څرګندوي .
حساب  Account:   يو سيستما تيک ترتيب دي چي په خاصو شتمنيو او پانګه باندي د معاملاتو او نورو پيښو اثرات منعکسوي . د هر ډول شتمني ، قرض ، عايد ، مصرف او پانګي لپاره جدا حسابونه جوړيږي .
حقيقي (دايمي ) او اسمي (موقت ) حسابونه  : Real and nominal Accounts
   د (شتمنيو، قرض، پانګي ) هغه حسابونه چي په بيلانس کي څرګنديږي حقيقي حسابونه دي. موقت يا اسمي حسابونه د عايداتو، مصارفو او منافعو د ويش حسابونه دي چي د ګټي او تاوان حساب ته انتقا ليږي. موقت حسابونه د هري دوري په پاي کي تصفيه او تړل کيږي. ولي حقيقي حسابونه نه تصفيه کيږي .
لجر (Ledger)  :    د حسابونو کتاب دي. په لجر کي هر حساب ځا نګړي پاڼه لري . عومي لجر د ټولو شتمنيو، قرضونو ، پانګي ، عايداتو ، اولګښتونو دحسابو څخه تشکيل شوي دي. کومکي  لجرونه  په عمومي لجر کي د موجودو حسابونو تفصيل څرګندوي .
ژورنال  :  Journal : د معا ملاتو او حوادثو د ثبت لومړني کتاب دي . چي تاريخوار او مستند ډول سره په دي کتاب کي ثبت صورت نيسي . او په ژورنال کي ثبت شوي ارقام بيا لجر ته نقل کيږي .
انتقال  ((Posting)  :   د ثبت د لومړنيو کتابونو څخه د لجر مربوطو حسابونو ته د ارقامو او معلوماتو د انتقال جريان ته ويل کيږي .
ازمايشي بيلانس  Trial Balance :    په لجر کي ټولو پرانستل شوو حسابونو اود هغوي دبلانسو نو د ليست څخه عبارت دي . ازمايشي بيلانس چي د ژورنال څخه لجر ته د ارقامو دانتقال او اصلاح ورسته ترتيب شي نو د ازمايشي اصلاح شوي بيلانس په نوم ياديږي . که چيرته د حسابونو د تړلو وروسته بيلانس ترتيب شي نو د حسابونو د تړلو وروسته ازمايشي بيلانس ورته ويل کيږي.  ازمايشي بيلانس په بل هر وخت کي هم ترتيب کيدي شي .

Leave A Reply

Your email address will not be published.