که مطالعه ونه کړئ، دا ۳۴ زیانونه به ووینئ

تراب عرفان

0 62

که مطالعه ونه کړئ، دا ۳۴ زیانونه به ووینئ.

۱- خلکو او ټولنې سره به یې پېژندلګلوي کمه وي.

۲- پر ځان او نفس به باور نه لري.

۳- تکراري خبرې به کوي.

۴- د لغتونو زېرمه به یې کمه وي.

۵- له ډار او بې باورۍ سره به ژوند کوي.

۶- ذهني وړتیا به نه لري.

۷- له عقلې اړخه به کمزوري وي.

۸- پر خپل خبرو به باور نه لري.

۹- د نورو خبرو ته به په غوږ نیولو نه پوهیږي.

۱۰- د دروغو او رښتیا ترمنځ به توپیر نشي کولی.

۱۱- د خلکو په ځانګړنو به نه پوهیږي.

۱۲- په اسانۍ به څه نشي زده کولی.

۱۳- د ژوند په پرېکړو به نه پوهیږي.

۱۴- پخپله ګټه او تاوان به نه پوهیږي.

۱۵- په سیاست او نور روان ژوند به نه پوهیږي.

۱۶-په مجلس کې به خبرې نشي کولی.

۱۷- په مشوره اخېستلو به نه پوهیږي.

۱۸- ژوند به یې ګډوډ وي.

۱۹- ښه ملګري به نشي پیدا کولی.

۲۰- سرګردان به وي.

۲۱- ژر به غوسه کیږي.

۲۲-له خپل او د نورو له حقوقو به خبر نه وي.

۲۳- له فکري او شخصي پوهې به لرې وي.

۲۴- په هر ځای کې به له اجازې پرته خبرې کوي.

۲۵- نورو خلکو ته به ژر ښکنځلې کوي.

۲۶- د پوهې او نا پوهۍ تر منځ به توپیر نشي کولی.

۲۷- د ژوند په نزاکتونو به نه پوهیږي.

۲۸- ورځنۍ چارې به یې بې نظمه وي.

۲۹- حافظه به یې کمزورې وي.

۳۰- د پوهې کچه به یې کمه وي.

۳۱- بې جُراته به وي.

۳۲- په ډېره وړه خبره به وار خطا وي.

۳۳- ژر به د نورو خلکو تر اغېز لاندې راځي.

۳۴- ژوند کې به تل ناکامه او وروسته پاتې وي.

Comments
Loading...