اندیشه در بستر سیاست و اجتماع / مصطفی عمرزی

0 598

اندیشه در بستر سیاست و اجتماع

(معرفی کتاب)

مصطفی «عمرزی»

اجتماعی و سیاسی، خلط واقعیتی ست که در این مجموعه، هرچند منحصر نیست، اما چه گونه گی طرز نگرشی را آشکار می کند که باید و نباید کار فکری ما را از آدرس قلم، صادر کرده است.

 تضاد باید و نباید در شرایطی که مواد قانونی حتی تا سرحد جواز کار «غیره»، نوعیت امتعه ی فرهنگی- رسانه یی ما را خدشه می زند، تا جایی به رعایت مصالح و ملاحظه تناقض می آورد که گاه برای آسیب پذیری ها و گاه برای آن چه «احتیاط مضر» می خوانند، شمرده ایم.

از آغاز روزنامه ی «سرخط» در ماه اسد سال 1394، به عنوان همکار این رسانه ی خوب، مسوولیت هایی را بر عهده گرفتم که در همسویی با این نشریه، فرصت می دادند در نمونه های این چنینی در جایی که مساله ی ملی ایجاب می کند، ملاحظه نکنیم.

روزنامه ی سرخط، در شمار استثناآت نشریه های مطبوع افغانی که با رعایت «در پیرایش و ویرایش!؟ مطالب وارده، به خود اجازه ی بی حرمتی به کار فرهنگیان را نمی دهند»، خیلی زود پسند ما شد و با مجوزی پی مساله ی مملکت و مردم رفتیم که با شناخت از قلم همکار، مانند بقیه ای نشد که با مجموعه ای از غیر صنف فرهنگ و رسانه، چند تُن و خروار کاغذ را سیاه کرده اند و هنوز هم اصرار دارند «در پیرایش و ویرایش!؟ مطالب، دست باز دارند!»

 این که بازار چند سال اخیر، تا کجای اغماض بر اصول و معیار ها، بیطار را در جای داکتر، عریضه نویس را فرهنگی و رنگمال را مسوول سیاهکاری نشریه های ما قرار داده است، جای خالی اندیشه های همه گیر و ملی، به خوبی ثابت کرد چرا از معضلات خود (درد مشترک) کمتر می گویم و  بُرنده گی کار فکری ما، هنوز از تیغ «ایدیالوژی های وارده» مانده است.

در این مجموعه (اندیشه در بستر سیاست و اجتماع)، خلط واقعیت های جامعه، دو مشخصه ی واضح می یابد: بررسی عمق و ابعاد مسایل.

یادآوری:

ناشر کتاب «اندیشه در بستر سیاست و اجتماع»: دانش خپرندویه تولنه (انجمن نشر دانش).

مرکز پخش و فروش کتاب «اندیشه در بستر سیاست و اجتماع»: کتاب فروشی دانش؛ رو به روی شرکت تجارتی رحیم گردیزی، در مسیر جاده ی ده افغانان- دهن باغ، کابل.

Comments
Loading...