كاروان سراي افغانستان / مصطفی عمرزی

0 158

كاروان سراي افغانستان

(طنز)

مصطفی «عمرزی» 

كاروان سراها، مكان هايی بودند كه در گذشته براي فراهم نمودن سهولت های مسافران و تاجران ، ساخته مي شدند. مسافران و تاجران از نقاط مختلف و از مسير هايی كه در آن ها كاروان سراها وجود داشتند مي گذشتند و پس از رفع خسته گي و استراحت، دوباره به راه خود ادامه مي دادند. اين رفت و آمد ها و اقامت ها، پول اندكي را نیز نصيب كاروان سرادار ها مي كرد. به این صورت، كاروان سراها كمكي در جهت رفت و آمد بودند.

افغانستان ما در موقعيت فعلي، شبیه كاروان سرا شده است. مردمان بيش از 40 كشور، تروريستان، قاچاقبران، بي جا شده گان و تاجرانی كه براي كمايي، هر چیزی را روی سفره ی ما پهن می کنند، كشور را به  كاروان سرایي مبدل نموده اند كه از دریافت پول ناچيز حق الزحمه نیز به درستي محروم است.

 مهمانان كاروان سراي افغانستان، صاحب اختيار استند و فقط پول ناچيز كرايه و محل اقامت را از طريق كاروان دار ها و طرف های معاملات خودشان انجام مي دهند. يكي از آسیا، يكي از اروپا، یکی از امریکا و دیگری از افریقا.

 تفاوت هاي مهمی رونما شده اند. در كاروان سرا هاي گذشته، اقامت كننده گان، تنها به رفع ملالت و خسته گي مي پرداختند، ولي در كاروان سرا های امروزي، در حالي كه به رفع ملالت هاي سياسي و استراتيژيك مي پردازند، ده ها خواسته و تقاضا دارند كه کاملاً با اصول كاروان سراداری در تضاد اند.

 مسافران فعلي با حجم غير معمولي در كاروان سرا، به كشت كوكنار نیز مشغول شده اند و اين، كاروان سراي افغانستان را به «كشت سرا» هم مفتخر نموده است. حمله هاي انتحاري، بمب گذاري و ويراني، نامردي های ديگري اند كه اقامت كننده گان كاروان سراي ما، انجام می دهند.

 اقامت كننده گان جامعه ي جهاني كه از مهمترين مشتريان كاروان سراي ما شده اند، با طفره رفتن و هدر دادن وقت، چناني كه كرايه ي خود را به درستي نمي پردازند، آن چه را نيز مي دهند، 70 درصدر آن ها با كاروان های خودشان به كشور هاي شان برمي گردد. اين اقامت كننده گان توقع دارند افغانان با پذيرش آنان، برخلاف سنت ها و باور ها، به ساز آنان نیز برقصند كه در تاريخ كاروان سراداری تا اين حد، سابقه نداشته است.

شرح تصاویر:

مدیریت گوسفندان توسط یک نظامی خارجی؛ توجه کودکان ما برای دریافت حق الزحمه، طناب شُسته های دوستان خارجی و سایر مصروفیت های آنان در جنگ افغانستان.

 

 

Comments
Loading...