حکومت و حکومت اسلامی / مصطفی عمرزی

0 77

حکومت و حکومت اسلامی

(معرفی کتاب)

مصطفی عمرزی

تهدید قرائت های سیاسی، احزاب و گروه های مختلفی را معرفی می کند که به خصوص پس از هفت ثور سال 1357 در سقوط افغانستان، رقابت می کردند. در این میان مقوله ی حاکمیت اسلامی با ملوک الطوایفی تنظیمی به ناگواری هایی منجر شد که تقریباً در آستانه ی چهل سال، داعش را با چهره ی مخوف، تورید کرده است. به این دلیل، تحلیل علمی، منطقی و آگاهانه ی حکومت، به خصوص حکومت اسلامی، اهمیت به سزا دارد.

کتاب «حکومت و حکومت اسلامی»، از کوشش های آگاهانه ی یک عالم افغان است که در حاکمیت تنظیمی در شمار افغان های آگاه سعی می کردند با تیوریزه ساختن مفاهیم حکومت اسلامی که از تجربیات تاریخی به ماوقع عینی می رسند، ساختار جدید حکومت در افغانستان را منطقی و قانونمند بسازند.

مرحوم استاد عبدالحی الهی، از چهره های شناخته شده ی جهاد افغانستان است. دکتور الهی از آن نخبه گان افغانستان شمرده می شود که داعیه ی ملی و اسلامی مردم ما را فراتر از جغرافیای حزبی تلقی می کردند. تالیفات و تخلیقات این طیف نخبه گان افغان در هرج و مرج سالیان جهاد و حاکمیت تنظیمی، چنانی که باید تعمیم نمی یابند. سال ها پس از آن زمان، بازخوانی ایدیالوگ های سیستم اسلام سیاسی منطقی که با رویکرد متفاوت در برابر گروه ها و احزابی قرار می گیرد که با گرایش به جنون خشونت، جوامع اسلامی را از مزایای فرهنگ تعقل، محروم می کنند، به حفظ نظام کمک می کند.

در کتاب «حکومت و حکومت اسلامی» که تعریف مقوله های حاکمیت در استحاله ی تجربیات تاریخی، صورت اسلامی نظام را تبیین می کند، توجه به خلق ایده هایی که از عینیت و تاریخ صادر می شوند، به معنی درنظر داشت شرایط، مثال علمی و منطقی است که چه گونه در شرایط حاکم بر یک کشور در حالی که در زمان حال مستمر می شود، باید به نیاز های سیاسی، به خصوص اسلامی پاسخ داد.

در حالی که با طرح های داعش و پیچیده گی های سیاسی منطقه و تنوع نسخه های خشن که با حذف و تحمیل، گویا از داعیه ی اسلامی دفاع می کنند، به مُعضلات افغانستان نیز می افزایند، در این جا باید به کوشش هایی افزوده شود که مرحوم دکتور الهی در هرج و مرج حاکمیت تنظیمی در شمار آگاهان افغان با خلق ایده های حقوقی و سیاسی از توافق مدنی و تاریخی، نسخه های معقول سیاسی می ساختند.

در افغانستان قبل از هفت ثور، تلاش ها جهت تبیین دینیات، روی اسلام سنتی تاکید می کردند. این کنش خوب، دولت های افغانستان از زمان سلطنت اعلی حضرت شهید محمد نادرخان تا پایان جمهوری شهید محمد داوود خان را از رهگذر تعمیم بهتر دینیات به معافیت سیاسی نیز رسانده بود.

پس از هفت ثور و در زمینه ی جهاد، تولید و تورید نسخه های متنوع که شماری در استخدام استخبارات منطقه بودند با دید نفی ارزش واحد های سیاسی، مردم ما را با منافع ملی در تقابل قرار دادند. داعیه ی دفاع از امت، به معنی زیان های شدید ملی، حکومت تنظیمی را به ارمغان آورد. در پی این سیاسی شدن ها، پدیده ی داعش در خشن ترین صورت در کمین است تا مزایای مدنی را درو کند. در چنین شرایطی، یافت نسخه های افغانی تبیین دینیات اسلامی که تحت تاثیر فرهنگ های ملی باشد، امتیاز شمرده می شود.

در کتاب «حکومت و حکومت اسلامی»، مثال شورا در همسویی با فرهنگ «جرگه»، ارزش تالیفی را آشکار می کند که روی اساسات فرهنگی جامعه ی افغانی استوار است. مبحث شورا در کتاب مرحوم استاد الهی، ابعاد تاریخی، حقوقی و مدنی آن را تحلیل می کند. در عناوین «مجلس شورا، وجوه ضرورت و نیاز به شورا، فواید شورا، ضایعات شورا،

مبادی شورا در اسلام، قرآن و شورا، شورا و سنت، شورا در مورد غزوه ی بدر، شورا در مورد اسیران بدر، شورا در مورد انتخاب معرکه و میدان کارزا غزوه ی بدر، شورا در  غزوه ی خندق، کیفیت شورا در زمان پیامبر بزرگ اسلام، شورا در خلافت های راشده،  موضوعات شورا، چه گونه گی التزام به نتایج شورا، اوصاف و شرایط اعضای شورا، برخی اصول انتخاب اعضای مجلس شورا، وظایف و صلاحیت های شورا و انحلال شورا» از تلفیق مفاهیم تاریخی، قرآنی و سنتی، ارزش شورا یا در عرف ما اصل جرگه را وجاهت می بخشند. تعقل برخاسته از کثرت ظرفیت های بشری، ارزش قرآنی شورا را در جامعه ی ما به نام اصل افغانی «جرگه» نیز ثابت کرده است.

یادآوری:

کتاب «حکومت و حکومت اسلامی» در اواخر سال 1397هجری شمسی، از سوی «انجمن شاعران و نویسنده گان افغانستان» چاپ و منتشر شده است. این کتاب هم اکنون در کتاب فروشی های «جوی شیر» و کتاب فروشی «انتشارات خیبر» در جاده ی میوند در شهر کابل، به فروش می رسد.

Comments
Loading...