تخت دهلی را فراموش می کنم / مصطفی عمرزی

تخت دهلی را فراموش می کنم

(معرفی کتاب)

مصطفی «عمرزی»

تاریخ نگاری ما با فراز و فرودی که در صد سال اخیر داشته ایم، محدود به جغرافیای کنونی افغانستان بوده است. در واقع تحولات و ناهنجاری هایی که همواره مسیر ما را برای پی گیری نو آوری، دوباره به داخل می بردند، برداشت های نه فقط بخشی از قلم پردازان دست اندر کار در تاریخ را کنونی می سازند، بل اقشاری که در طیف های جوان، شایق پذیرش مسوولیت های مملکت اند، با نگرش بر جغرافیای کنونی، از عناصر و شاخصه های بی خبر می مانند که در امور سیاسی، شاید یک آگاه سیاسی را توانایی دهند وقتی در میز طرف همسایه اش می نشیند، چه عناصری در پیوند بر خلط، تاریخ و امتزاج که کلیت متجانس را در سراسر دنیا نفی می کند، او را کمک کنند تا سود ببرد. بنابراین، آگاهی های تاریخی پیوسته با نقش تباری- در سطح منطقه کمک می کنند از مزایای بهره ببریم که امتیاز ما با ریشه هایی در طول قرن ها در تمام منطقه است.

با ترجمه ی کتاب «تخت دهلی را فراموش می کنم»، تجربه ای از یک نگارش تازه از یک روایت کهن را تقدیم می کنم. در این کتاب، نه فقط نقش ما با سیمای تاریخی در شبه قاره ی هند ترسیم می شود، بل نشان می دهد میراث های تاریخی و سهم هویت های تباری ما در امور کشوری، ایجاد مدنیت و جهش فرهنگی، تا چه میزانی ارزش دارند و گره از مشکلات گشوده اند. هرچند ترسیم رسانه یی جایی نمی گذارد تا مردمان کنونی از احوال هم بی خبر بمانند، اما قرائت ما، اگر متعهد باشد، بینشی می شود تا امتیاز خویش در ارتباطات بیرونی را همیشه رعایت کنیم.

یادآوری:

ناشر کتاب «تخت دهلی را فراموش می کنم»: دانش خپرندويه ټولنه (انجمن نشر دانش)

 محل پخش و فروش کتاب «تخت دهلی را فراموش می کنم»: کتاب فروشی دانش؛ رو به روی شرکت رحیم گردیزی، جاده ی ده افغانان- دهن باغ، کابل.

Categories: صفحه دري,مصطفی عمرزی,نوی کتابونه او چاپي اثار