بار دیگر ارزش واکنش به موقع / مصطفی عمرزی

0 27

بار دیگر ارزش واکنش به موقع

مصطفی عمرزی

خوشبختانه بیداری عامه، روی قضایایی اثر می گذارد که در معاملات نامشروع سیاسی، مختومه پنداشته می شدند. اعتراض جمعی مردم به بدترین آغاز به کار ولسی جرگه که همچنان سعی می شود یک تاجر فضلات را به نام رییس ولسی جرگه تحمیل کنند، در این چندین نوبت ارزش واکنش به موقع، منافقان را سرجای خویش نشانده است. در این میان، همت زنان و دختران افغان که تنوع قومی نیز داشت، قابل ستایش می باشد.

با آن چه طرح و سناریو نوشته بودند و پول هایی که مصرف کرده بودند، انتظار داشتند برای استفاده های بعدی، به راحتی جلوس کنند، اما اعتراض منطقی و جدی مردم با حمایت از کمال ناصر اصولی، حتی اصحاب فساد را با چاقو کشی نیز سر جا نشاند.

من می دانم که نماینده گان تنظیمی با خالی ماندن عرصه از رقیبان اصلی خویش (طالبان) چه بلا هایی را بر سر تکنوکراتان ترسو آورده اند. اگر مهارت های سیاسی لازم، تحریک اسلامی طالبان را وارد ساختار دولتی می کرد، جرات افغان ستیزی از توان پدر اوباش ناقل نیز سلب می شد. به هر حال، نشان دادن اراده ی شعوری مردم در آغاز به کار ولسی جرگه، نوید بخش است.

بار دیگر ارزش واکنش های به موقع مردم، ثابت شدند. بر مردم ماست که با تداعی الگوسازی ها همچنان به خرد جمعی بیافزایند. اگر فشار موثر، ملی و غیر دولتی تقویت شود و با تمثیل افغانیت، دوباره قدرت کلیت ملت را نمایش دهند، امر خیر مهمی رونما می شود که روی شرایط سیاسی، تاثیر مثبت وارد می کند.

خوشبختانه حرکت های شعوری مردم، هرچند بطی، اما دقیق و سنجیده شده در برابر نارسایی ها، زشتی ها و ناهنجاری ها شکل می بندند. موانع مردمی، حد فاصل ایجاد کرده اند تا فاصله ی سیاستگران ناکام و متهم به انواع خیانت ها و جرایم، از امکانات زیاد شود. به یقین که آگاهی های جمعی و بازتاب واکنش های به موقع آن ها در اصلاح ساختار دولتی، بسیار موثر می باشند.

در این اواخر تقریباً در برابر هر گونه زشتی ها و منش های سلیقه یی دولت، موج نارضایتی ها دامنیگر مسوولان می شود. خوب تر از همه اگر در برابر تقاضا ها و اصلاحات بی تفاوت بمانند، با کاهش حیثیت و پرستیژ خویش، جا را برای افغان هایی باز می کنند که حس می شود با تعویض اساسی چهره های ناکام سیاسی، تمام ساختار نظام را دوره بزنیم و در فرصت های نوبت «خود ما»، دست و آستین را بالا کنیم.

مسرت واکنش های به موقع مردم که زود ناهنجاری ها را دربر گرفتند، یک نوید خوش دیگر نیز دارد. ارزش آن ها ثابت شده است. امیدواریم این روند با گسترش به حدود کل کشور، دایره ی مفاسد و فسادپیشه گان را تنگتر کند.

Comments
Loading...