اثرات اخبار بد / مصطفی عمرزی

0 16

اثرات اخبار بد

مصطفی عمرزی

عدد 39 که در یک رویداد فسق، مشهور شد، تا هنوز مردم را معذب می سازد. هرچه با این شماره بیاید، مردم از آن حذر می کنند؛ زیرا ذهنیت اجتماعی فسق، باعث ترس می شود که مبادا دخیل در ماجرا قلمداد شوند.

افشای هویت میر رحمان رحمانی که برادر جنرال بابه جان و از افسران اردوی زمان حاکمیت کمونیستی بود، بسیار مهم تلقی نشد، زیرا این شخص، خبرساز نبوده است، اما افشای راز تمول او، شبیه شهرت عدد 39 می شود.

کسب میلیون ها دالر از مدرک تخلیه ی بدرفت های میدان هوایی بگرام، حتی اگر سر به میلیارد ها دالر بزند، در جامعه ی سنتی ما خوب نیست. حقایق زیادی وجود دارند که باوجود مذهبی بودن ها و گراف بالای تعصب، فقر شدید اقتصادی و سقوط ارزش ها، مردم را در برابر آن چه درآمد پول نامیده می شود، بی تفاوت ساخته اند. به این دلیل، بلند رفتن سطح جرایم و جنایاتی که در پیوند به درآمد های نامشروع از قتل تا مواد مخدر و تروریسم عنوان می شوند، جامعه را درگیر مصایب هولناک کرده اند. با این همه، درآمد های خاص که بسیار منافی باور های عمومی تلقی می شوند و عام نیستند، همانند پول مشروبات الکولی و فحشا، به راحتی هضم نمی شوند.

افشای تجارت نامزد جدید ریاست ولسی جرگه، بدون شک که برای او و اعضای  خانواده اش گران تمام می شود. تشهیر این خبر که درآمد آنان از مدرک تخلیه ی بدرفت هاست تا سال ها نه فقط دامنگیر، بل مزاحم می ماند.

چنان چه آوردم، هرچند فقر گسترده، ملاحظات را حذف می کند، اما پول های بدنام از اثراتی که پول های خوش نام دارند، بهره نخواهند برد. پول تجارت مواد فضله، مدفوع یا بدرفت، جدیدترین نوعی بود که در هرج و مرج سیاسی افغانستان، پنهان نماند.

اگر آقای رحمانی، پسرش یا کسانی که آنان را پیش انداخته اند، حرص نمی خوردند، شاید به جز معدودی که خبر داشتند، حرمت تجارت پیشه گانی برجا می ماند که از پول تخلیه ی بدرفت ها نیز حاجی شده اند.

اثرات اخبار بد، سایه های مداوم در حال تعقیب اند. در افغانستان ما که ارزش کار را تبیین نکرده اند، اثرات اخبار بد تجارت های تخلیه یی، می توانند اختلالات روانی را به میان آورند. فکر کنید افراد و اشخاصی توقع احترام دارند که از رهگذر پول بدرفت، مجزا شده اند.

در زنده گی غمبار مردم ما، حوادث زیادی رونما می شوند که تفاوت های زنده گی را آشکار می کنند. در طول سالیان اخیر، شاید هزاران ساعتی ضایع شده باشند که شاهد عبور کاروان های افراد متمول بوده ایم. در برابر میلیون ها افغان، یک قشر کوچک   سرمایه دار رشد کرده است که از همه طرق، پول به دست می آورد. آخرین نمونه ی خبری آن، پس از آقای غنی و همسرش، میر رحمان رحمانی است.

حتم دارم پس از این، هرکجایی که کاروان ها یا سر و کله ی افراد خانواده ی رحمانی ظاهر شوند، سایه ی تجارت تخلیه ی بدرفت های بگرام، آنان و همراهان شان را ناراحت می کند.

طی چند روزی که جنجال ها بر سر تعیین رییس ولسی جرگه جریان دارند، شاید اثرات اخبار بد تجارت وکیل پیشین پروان نیز به مشکل افزوده باشند. کاش این آدم بی خاصیت که هیچ پیشینه ی خبرساز سیاسی نداشت، خودش را نامزد نمی کرد. حتی اگر رییس شورای ملی هم شود، از آرامش هایی محروم می شود که قبل از تشهیر به نام تاجر     تخلیه ی بدرفت های میدان هوایی بگرام، داشت.

Comments
Loading...