چرا احمد شاه مسعود، پهلوان احمد جان را به هلاکت رساند؟

0 585

-میرعبدالرحیم عزیز

9/9/2019

 

پهلوان احمد جان رهبر مقاومت واقعی پنجشیر و رستم افغانستان

بدون استثناء، در هر قوم و طایفه و دین و مذهب، انسان های راستین و کاذب، میهن دوست و خائن به میهن، شریف و شرف باخته وجود دارد. درۀ پنجشیر هم ازین امر مستثنی نیست. ما درین قسمت از افغانستان انسان های وارسته و راد مردانی مانند پهلوان احمد جان و سایر مبارزان راستین راه آزادی را داریم که ستارۀ درخشان مقاومت این خِطه علیه متجاوزین شوروی و مزدوران مسکو بودند. ما همچنان دستگیر پنجشیری ها، محمد رحیم ها و احمد شاه مسعود ها را داریم که حتا ذکر اسمای این جرثومه ها عرق شرم بر پیشانی مردم دلیر و مبارز پنجشیر می نشاند. هرگونه قیل و قال عده ای از راه گم گشتگان به نفع مزدوران استعمار هرگز نمی تواند هویت واقعی و ضد میهنی عمال استعمار را که جنایت  عظیم در حق ملت افغان روا داشته اند، بپوشاند. کشتار هائی که احمد شاه مسعود در کنج و کنار افغانستان به شمول کابل و درۀ پنجشیر مرتکب شد، غیر قابل بیان است.

پهلوان احمد جان دستور میدهد و احمد شاه مسعود فرمان میبرد

یکی از قربانیان جنایات ضد بشری احمد شاه مسعود، شهادت بزرگ مرد پهلوان احمد جان بود که در شهامت و سرسپردگی به ارزش های میهنی از افراد کم نظیر کشور محسوب میشد که از کلیه تعصبات قومی، مذهبی و سمتی نفرت داشت. مردم پنچشیر و مبارزان  راه آزادی این بخشی از وطن، پهلوان احمد جان را نماد مقاومت میهنی علیه متجاوزین شوروی و عمال مسکو می دانستند. موجودیت همچو شخصیت برجسته می توانست مسیر سیاسی و اجتماعی کشور را به نحو مثبت تغییر دهد و از بربادی های تحمیلی احمد شاه مسعود بر خاک و میهن ما جلوگیری نماید. لاکن توطئه های استعمار و عملکر ضد بشری احمد شاه مسعود و همراهان که سالیان دراز در رکاب اجانب رقصیدند، کشور را به سوی بربادی و نابودی  سوق دادند. پهلوان احمد جان نه پشتون بود و نه شیعه و نه هزاره که احمد شاه مسعود از وی نفرت داشته باشد. “گناه” این فرد والاهمت ار نظر مسعود صرف و صرف میهن دوستی و مقاومت وی علیه متجاوزین روس بود که برای استعمار سرخ و مزدورانش قابل تحمل نبود. ناگفته نباید گذاشت که احمد شاه مسعود تعداد زیادی از مبارزان راه آزادی را یا می کشت و یا اینکه در زندان های مخوف زیر زمینی خود برای مدت طولانی نگهمیداشت. از زمره ضیاء نصری یک افغان الاصل امریکائی بود که در جریان جنگ های داخلی به افغانستان رفت و علیه شقاوت مسعود – ربانی – حکمتیار و دیگران به پا خاست. احمد شاه مسعود او را ربود و بعداً به شهادت رسانید. وزارت خارجۀ امریکا به فامیل مرحومی اطلاع داد که فقط احمد شاه مسعود مسؤول قتل ضیاء نصری می باشد.

چهرۀ یک تبهکار و ضد میهن

پهلوان احمد جان اولین فردی بود که جبهۀ پنجشیر را علیه متجاوزین روس و مزدوران خلقی و پرچمی باز نمود. درین زمان احمد شاه مسعود و سایر فتنه گران در خدمت آی اس آی قرار داشتند و علیه افغانستان توطئه چینی میکردند. پهلوان احمد جان برعکس احمد شاه مسعود موقف ملی و ضد استعماری داشت و در خدمت هیچ کشور اجبنی قرار نگرفت. همین شیوۀ مبارزاتی اش بود که کی جی بی را مصمم ساخت تا او را نابود نماید.  از فرار مسعود و حکمتیار به پاکستان و فعالیت های ضد افغانستان این دو تن به شدت انتقاد میکرد و آنها را نکوهش می نمود و خاین به میهن خطاب میکرد. بعد از تجاوز شوروی و نصب یک دولت دست نشانده در کابل، پهلوان احمد جان با شجاعت زاید الوصفی جبهۀ مقاومت پنجشیر را به راه انداخت و به مبارزات ضد استعماری و ضد سوسیال امپریالیستی آغاز نمود. او شخصیت والای انسانی داشت و معتقد بود که “پروردگار موهبتی به انسان ارزانی داشته که اعتماد به نفس است”.

زمانیکه جنبش میهنی ضد تجاوزگران شوروی و عمال آنها به رهبری خردمندانۀ پهلوان احمد جان در پنجشیر اوج میگرفت، احمد شاه مسعود هنوز هم در پاکستان بود و از آی اس آی فرمان میبرد.  درینجا بایست یادآور شوم که احمد شاه مسعود، گلبدین حکمتیار، برهان الدین ربانی  و سایر همراهان اخوانی شان در عهد جمهوریت داوود خان به پاکستان فرار کردند و از آنجا به فرمان آی اس آی حملات تروریستی خود را علیه افغانستان آغاز نمودند. بعد از بهتر شدن نسبی روابط کابل و اسلام آباد، پاکستان مسعود و حکمتیار را به شرق میانه فرستاد تا با جنگ های پارتیزانی خوبتر آشنائی حاصل نموده و راه و روش تخریب را بهتر بیاموزند. پاکستان اینها را در ذخیره نگهداشته بود و منتظر تحولات و حوادث سیاسی در افغانستان و منطقه بود. کودتای مزوران مسکو که بعداً تجاوز شوروی را به دنبال داشت، سرآغاز بربادی افغانستان گشت.  طبق نظر ناظران امور افغانستان، کی جی بی بار اول با احمد شاه مسعود در شرق میانه تماس حاصل نموده و از او تقاضای همکاری کرد و آیندۀ جدید را برایش نوید داد.

در بحبوبۀ مبارزات میهنی مردم پنجشیر، احمد شاه مسعود به پهلوان احمد جان رهبر مقاومت پیغام فرستاد تا اجازه دهد او به پنجشیر برگردد تا با وی مشترکاً به مبارزه بپردازد. پهلوان احمد جان فریب مسعود و عمال کی جی بی را خورد و گذاشت  که مسعود به  پنجشیر بیاید.  با این اشتباه بس بزرگ، پهلوان  خود را به سوی نابودی کشاند.  عمال کی جی بی قبلاً در پنجشیر جا به جا شده بودند تا به هر نحوی که بود پهلوان احمد جان را از صحنه بردارند و رهبری “مردمی” را در دست  عمال کی جی بی بسپارند. واقعاً اگر پهلوان احمد جان تا اخیر در مقام رهبری مردم خویش قرار میداشت، هیچگونه خیانتی ضد میهنی در پنجشیر اتقاق نمی افتاد و قرارداد مخفی بین او و شوروی  امضاء نمیشد. پهلوان احمد جان سخت انسان میهن دوست و با شرف بود و هرگز آرزو نداشت که درۀ پنجشیر منحیث جایگاه میهن فروشان در تاریخ و جغرافیۀ افغانستان شناخته شود.

با برگشت احمد شاه مسعود، مبارزات ضد میهنی در درۀ پنجشیر جای خود را به خیانت و وطنفروشی داد. صحنه سازی های کی جی بی سبب شد که مسعود، پهلوان احمد جان را اول از رهبری کنار زده و بعداً او را به هدایت کی جی بی به شهادت برساند. با عملی ساختن این توطئه، کی جی بی توانست مهمترین عنصر ضد شوروی را از سر راه تجاوز خود بردارد و جای او را به فرد مورد نظر خود بدهد. بعد از سر به نیست کردن پهلوان احمد جان، احمد شاه مسعود بر قُلۀ خیانت بالا شد و قرارداد مخفی را با قوای اشغالگر 40 روس بست که به موجب آن مسعود متعهد شده بود که همه مخالفان شوروی را در پنجشیر و ماورای آن نابود سازد.  مسکو به احمد شاه مسعود وعده های بزرگی داده بود. اگر شوروی باقی می ماند، انتقام شکست خود را طور دیگری از افغان ها میگرفت: افغانستان را به شمال و جنوب تقسیم میکرد و بدون تردید که مسعود همراه با رهبران شکست خوردۀ خلقی – پرچمی با کمک مسکو در صدر رهبری “افغانستان شمالی”  قرار می گرفتند.

پهلوان احمد جان فدای احساس میهن دوستی خود و اعتمادش به احمد شاه مسعود شد. اگر پهلوان احمد جان مرتکب اشتباه ستراتیژیک خود در پذیرش احمد شاه مسعود نمیشد، امروز افغانستان در دست تبهکاران شورای نظار تکه تکه نمی گردید.

Comments
Loading...