پدرامیها و حکام نوکر چوکی ممثل حق نیستند/ دوکتور صلاح الدین سعیدی

پدرام و پدرامیھا و نوکران پاکستان در لباس گیلانی و پیر، گروه های متعصب قومی و سمتی روز به روز افشاء و تجرید میشوند. دروغ پراګنی های شان خاتمه می یابند و حقایق به مردم رسیده و میرسد.
در تفاهمنامهء  بنام دیورند لاین کدام امضاء وجود ندارد، پدرام و پدرامها دروغ ميګوید، اګر دارد کس این امضاء را نشان بدهد،
توافق بنام دیورند لاین اګر شفاهی هم باشد که به ګمان اغلب خواهد بود، کدام توافق سرحدي نيست. این توافق اعمال فشار جانب استعمار انګلیس برای
روشن كردن ساحهء نفوذ شاه افغان، بدون ازادی  خارجی و تحت فشار فزیګی انګلیس   با جانب انګلیس است. این مطلب در ماده اول همین سند!؟ بی امضاء صراحت دارد( سفیر اف افلوونس) را روشن کردن میخواستن.
به تعقیب آن در ضمیمهء شماره دوم موافقنامه راولپندی ١٩٢١م. كه تحت شماره ٨٨ ارشيف ملی انكلستان موجود است،  اين تفاهمنامه با تمام  توافقات قبلی بین دوجانب، از جانب انګلیس ها لغوه اعلان شده و تفاهمنامه راولپندی ھم صرف برای سه سال بود و در سال ۱۹۲۴ م. اعتبارش ختم شده.
جانب افغانی این همه توافقات و تفاهمات چارګانه به شمول تفاهمنامهء شفاهي دیورند لاین را ( اگر کس وجودش را ثابت هم کرد که امضاء شده) را در شورای هفتم ١٩٤٧ م. نیز لغوه كرده.
علاوه براین  حقوق دان حکومت انګلستان به فرمایش حکومت انګلستان یعنی حقوق دان كامنولت به فرمایش حكومت انګلستان یعنی حکومت خود در یک نظر حقوقی و تحلیلی به حکومت خود نوشته که فرمان قایمقام سازی پاکستان و هند توسط حاکمیت انګلیس وخت  بعد از ازادی هندوستان خطای و غیر مشروع بودن بنیادی دارد. به این معنی که در آن وقت هند برتانوی با هند تاریخی فرق داشت و دارد و مناطق قبایل آزاد هیچ ګاه هم مربوط انګلیس و هند برتانوی نبود که حکومت انګلیس درآن پاکستان را قایمقام خود میساخت.
این همه و همه چنان روشن و واضح اند که در یک محاکمهء جهانی برنده افغانستان است.
چون این مسایل از لحاظ حقوقی و قانونی، تاریخی و انسانی واضح اند لذا پاکستان بی ناموسان چون پدرام را پيش کرده و تلاش دارند که به کمک همین اجیران و به کمک تهدید ترور و دهشت با حاکمیت های غیر مشروع افغانی  این مساله را نهایی و به نوعی ماستمالی کنند و تا حال با تأسف موفقانه پيش میروند، آما وضع به طور همیشه چنین نه خواهد ماند و نمی ماند.  پاکستان دارد به جهان افشاء میشود و حق به حقدار ان شاء الله
خواهد رسید.
اظهارات معاون اتحادیهء اروپا، مواضع اخیر حکومت امریکا و رئيس جمهور ترامپ، مبارزات مسلح مردم پشتون و بلوچ و حق مسلم ما از امو تا اباسین و اتک  روز تا روز به نفع حق ملت افغان و آزادی سرزمین های افغان و بلوچ عضب شده توسط پاکستان، رسا تر و متبارز تر میشوند و حق تاریخ ملت افغان و بلوچها روز به روز در ابعاد جدید به نفع ما و  قابل حصول  است.
پایان

 

Categories: اجتماعي سیاسي,صفحه دري