پاکستان فروشګای اصلی تروریزم/کاندید اکادیمیسین اعظم سیستانی

0 49

مقاله سوم

در مبحث : پاکستان از افغانساتن چه میخواهد

مولانا فضل الرحمن سکرتر جنرال( متحده مجلس عمل) پاکستان در یک کنفرانس مطبوعاتی در شهر لاهور در سال ۲۰۰۵به افشای اسرار مداخلهء پاکستان پرداخت ،و ګفت که حکومت پاکستان آمریکا و ممالک غربی را فریب میدهد ،و جنګ جویان را مصلح ساخته با آنان همکاری می نما ید ،تا از طریق وزیرستان پاکستان داخل خاک افغانستان ګردند ،موصوف درین کنفرانس مطبوعاتی ګفت ،که پاکستان باید هویت جنګ جویانی که داخل خاک افغانستان میګردند افشا سازد ،و اینکه چرا به چنین کاری مبادرت می ورزد بیان کند ،وی افزود که مسوولین دولت پاکستان  همچنان باید هویت آنهای را که از وزیرستان په کمپ های نظامی در شهر مانسره منتقل می شوند ،افشا نماید ،او همچنان ګفته است که این منافقت است ،حکام نه تنها تلاش دارند ،که امریکا و جهان غرب را فریب دهند ،بلکه ملت پاکستان را نیز فریب می دهند ، فضل الرحمن می ګوید :که حکومت آنکشور باید نوعیت آن وسایط نقلیه که تروریستان را از پاکستان په داخل خاک افغانستن انتقال می دهد نیز افشا کند ،                            

مولانا فضل الرحمن اظهار دراشت ما همچنان از حکام پاکستان میخواهیم ،تا هویت اشخاصی را ،که توسط موتر های شخصی از طریق کالی سرک وزیرستان به افغانستان منتقل می شوند افشا نما ید ،و همچنان واضح سازد که کی ها سر پرستی ورود بی زحمت این اشخاص را به افغانستان به عهده دارند ،و دلایل آنرا توضیح دهد . به ارتباط اینکه دولت پاکستان می خواهد با ګروه های جهادی همکاری نما ید ،و یا کمپ های آن ها را مسدود سازد ،موصوف ګفت ما باید به جهان به طور واضح بګوئیم ، که به حمایت از ګروه های جهادی ادامه میدهیم ،و یا جلو آنهارا میګریم ،ما دیګر این منافقت را ادامه داده نمی توانیم ،مولانا فضل الرحمن همچنان وزیر اطلاعات پاکستان شیخ رشید احمد را متهم به راه اندازی یک کمپ جهادی در اسلام آباد برای تربیه جنګجویان در جنګ کشمیر نمود ،اظهارات مولانا فضل الرحمن که در مطبوعات جهان باز تاب وسیعی داشته است ، و عمده ترین ثبوتی برای حقایقی مربوط به همکاری مستقیم پاکستان با شبکه های ترورستی می باشد ، از سوی دیګر این اظهارات که برمبنای واقعیت های عینی جامعه پاکستان و عملکرد ها ی مقامات آنکشور در قبال افغانستان استوار است ،هر ګونه ادعای پاکستان را مبنی بر جلو ګیری و یا سرکوب فعالیت های تروریستی دروغ ثابت میکند .          

Comments
Loading...