غزل / حیات الله بخشی

0 35

غزل

حیات الله بخشی

گرفتارم گرفتار محبت

سزاوارم سزاوار محبت

به بازاری که یوسف می فروشند

خریدارم خریدار محبت

چو منصورم ولی با این تفاوت

سر دارم سر دارِ محبت

سزای من نمی دانم چه باشد

گنهگارم گنهگار محبت

علاجم را چه فرمودی طبیبا

چو بیمارم چو بیمار محبت

به غیر از عشق، دگر کاری ندارم

بود کارم بود کار محبت

به هر وضعی که باشم بخشیا من

طلبگارم طلبگار محبت

Comments
Loading...