غزل / حیات الله بخشی

0 13

غزل

حیات الله بخشی

غیر را بنما ز کویت برطرف

خار را از پیش رویت برطرف

چون نباشد همچو بویت بوی گل

گل نما از لای مویت برطرف

تا شوم قربان خویت بی درنگ

هر بدی را کن ز خویت برطرف

یا گذار تا شمع سوزد پیش رویت

یا نما از پیش رویت برطرف

 خاک گشته بخشی اندر کوی تو

کی توان او را ز کویت برطرف

Comments
Loading...