غزل / حیات الله بخشی

0 6

غزل

حیات الله بخشی

گرم می سوزم برایش همچو شمع

خویش می سازم فدایش همچو شمع

 خاک می گردم به کویش از وفا

 آب می گردم به پایش همچو شمع

 سرو می نازد به قدش در چمن

ماه می موید برایش همچو شمع

 مشک می نازد چو بویش در ختن

اشک می نازد به پایش همچو شمع

واقفش بنما ز حالم، بخشیا!

من که می سوزم برایش همچو شمع

Comments
Loading...