ظفر / حیات الله بخشی

0 13

ظفر

حیات الله بخشی

هنگام ظفر گردید، برخیز که برخیزیم

صبح است و سحر گردید، برخیز که برخیزیم

امروز می صافی از جام و خم وحدت

نوشیم، ظفرگردید برخیز که برخیزیم

ای بی خبر از عالم در خواب گران تا کی

شام تو سحر گردید، برخیز که برخیزیم

از صلح و صفا بنگر تا بنده تر از هر روز

خورشید و قمر گردید، برخیز که برخیزیم

نخلی که نشانیدیم در بادیه ی وحدت

دارای ثمر گردید، برخیز که برخیزیم

مسرور چو بخشی را دیدیم به وی گفتیم

اشک تو گهر گردید، برخیز که برخیزیم

Comments
Loading...