سید مخدوم رهین را بهتر بشناسید – 7

0 27

محمد یونس

2/6/2019

امریکا

سید مخدوم رهین را بهتر بشناسید – 7

رهین و انتخابات پارلمانی

 

هموطنان حال به شخصیت واقعی سید مخدوم رهین خوب پی بردند و دانستند که او از کدام جنس است که نه شرف دارد و نه وجدان و اخلاق بشری. باوجود این همه ناصفتی ها یک صفت هم دارد که هر چه بگوئید به روی خود نمیاورد و از سنگ صدا بر می خیزد و از رهین نه. رهین میداند که تا چه اندازه مورد نفرت مردم قرار دارد. شاید به جواسیس تعلیم داده میشود که خونسردی خود را در همه موارد حفظ نمایند و سر کسی ری نزنند. سید مخدوم رهین از شهرت خراب و ذهنیت بد نسبت به خود آگاه است لاکن مربیان به وی گفته اند که ما در عقب تو استاده ایم. شاید همین دلیل باشد که سید مخدوم رهین در زمان انتخابات شورا  خود را از کابل کاندید کرد و می خواست که یکی از وکلای کابل شود و بار دیگر مطرح گردد. چندین بار کوشش کرد اما اشرف غنی او را تحویل نگرفت. خوشبختانه که طور افتضاح آمیزی در انتخابات شورا شکست خورد.

سید مخدوم رهین دارای نمرۀ 150 در جدول کاندیدان و در صفحۀ 25 منحیث کاندید مستقل از کابل در انتخابات شورا سال 1397 معرفی شد. نشان انتخاباتی اش سه چای جوش بود که کسی معنایش را نفهمید. بعد از تقلای زیاد اما بیهوده، سید مخدوم رهین کمتر از 200 رای بدست آورد. این ناکامی درجۀ نفرت مردم را نسبت به وی نشان میدهد. شاید رهین می خواست که بخت خود را بی آزماید که تا چه اندازه در میان مردم محبوب است. نتیجه انتخابات برایش فهماند که حتا خاینان شورای نظاری، ستمی و جمعیتی هم به او اعتماد ندارند. دلیلش هم فقدان شخصیت ثابت در وجود سید مخدوم رهین است. رهین همیش طبل احمد شاه مسعود را می نواخت، لاکن چه شد که طرفداران مسعود به وی رای ندادند تا فرد “محبوب” خود را در شورا می فرستادند. هزازان لچک شورای نظاری و جمعیتی در کابل زندگی می کنند که می توانستند رهین را به شورا بفرستند. یک تعداد از شورای نظاری ها به من گفتند که سید مخدوم رهین بسیار نمک حرام است. خدایا وقتیکه یک شورای نظاری خاین به خاک، سید مخدوم رهین را نمک حرام می گوید، تصور کنید که خود رهین تا چه اندازه فرومایه است که شورای نظاری ها هم او را قبول ندارند.

سوال درین جاست که چرا سید مخدوم رهین خود را کاندید شورا نمود؟ رهین مانند لطیف پدرام خود را افغان نمی داند، بلکه “افغانستانی” معرفی میدارد. این اصطلاحی است که یک جاسوس نظام آخندی  ایران به نام چنگیز پهلوان اختراع کرد و آن را در خورد جواسیس ایران در افغانستان داد. یعنی ما افغان نیستیم، بلکه چند روزی در افغانستان زندگی می کنیم تا زمانیکه بتوانیم نام افغانستان را به خراسان موهومی تغییر دهیم. سید مخدوم رهین میخواست که به این منظور و خدمت به ایران داخل شورا گردد و از آن تریبیون مانند ستمیان و سایر خاینان  تجزیۀ افغانستان را تبلیغ کند. رهین به این تصور بود که چون مدتی وزیر اطلاعات نظام دست نشاندۀ کابل بود و به نفع ایران فعالیت مطبوعاتی میکرد، ازین خاطر میتواند به شورا راه یابد تا به افغانستان بیشتر خیانت نماید. خوشبختانه، مردم با درایت کشور هم رهین و هم پدرام را در خاک انداز تاریخ انداختند. چون سید مخدوم رهین شخص بسیار بی حیا است، بعید نیست که دوباره سر بلند  کند و با چهرۀ متفاوت احمق ها را بفریبد. ناگفته نباید گذاشت که شکست سید مخدوم رهین شکست سیاسی ایران در افغانستان هم است. مردم افغانستان از مداخلات و دسیسه بازی ایران به جان رسیده اند و ازینرو می خواهند که جلو فعالیت های جاسوسی ایران وسایر کشور های همسایه را بگیرند و مزدوران اجانب را طرد نمایند.

اینکه حامد کرزی چطور و چرا او را در یک پست حساس به حیث وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان مقرر نمود، دلیلش معلوم نیست که آیا خودش خواسته  و یا اینکه از ییرون برایش هدایت رسیده بود؟ این سِر را خدا میداند.

 

Comments
Loading...