سید مخدوم رهین را بهتر بشناسید! – قسمت دوم

0 79

محمد یونس

1/22/2019

امریکا

در مضمون گذشته، در مورد نشو و نمای شخصیت فردی و سیاسی رهین صحبت کردم. اکنون می خواهم دشمنی خاص او را به موجودیت کشوری به نام افغانستان بیان دارم.

از وابستگی سید مخدوم رهین به دستگاه استخباراتی ایران (ساواک – وِواک) همه آگاهند و می دانند که این فرد خاین به میهن تا چه اندازه کشور را از نگاه فرهنگی به نفع ایران ضربه زده است. لاکن دل رهین هنوز هم یخ نکرده است. برای اینکه افغانستان در روی نقشۀ دنیا نباشد، این مزدور بیگانه با آی اس آی هم همکاری نزدیک داشته است. در جریان دورۀ جهاد، سید مخدوم رهین در پاکستان بود و با گروه های جهادی تابع آی اس آی فعالیت میکرد. در حین وقت، مخفیانه نزد آی اس آی می رفت و به آنها گزارش میداد. این راز را  یک عده از افرادیکه با گروه های حضرت و نقیب کار میکردند، افشاء نمودند. شخص حضرت و نقیب هم از تماس خصوصی رهین با آی اس آی آگاه بودند،اما خم به آبرو نمی آوردند، زیرا خود ملوث و ناپاک بودند.

طوریکه در مضون گذشته ذکر کردم که سید مخدوم رهین همیشه می گوید که “افغانستان باید بین ایران و پاکستان تقسیم شود”. دشمنی رهین با زادگاهش آنقدر عمیق است که کاملاً حاضر به نابودی افغانستان است و این دلیل دارد. ایران قوم پشتون افغانستان را مانع عمدۀ پیشرفت سیاسی و فرهنگی خود در افغانستان می بیند. بنابران تا زمانیکه پشتون ها منهدم و پارچه پارچه نشوند و یا حد اقل در زیر سیطرۀ صد در صد پاکستان قرار نگیرند، ایران در پیشروی خود ناتوان خواهد بود. روی همین دلیل است که همه عمال ایران در قدم اول خواستار فدرالیسم و  در قدم دوم تغییر نام افغانستان به خراسان اند تا بدین نحو بتوانند هویت قوم پشتون را به تحلیل ببرند. در قدم سوم، تجزیۀ کامل افغانستان و تقسیم آن بین ایران و افغانستان را عملی خواهند کرد. سید مخدوم رهین هم اکنون مصروف فعالیت و عملی ساختن  قدم  سوم یعنی تقسیم افغانستان بین ایران و پاکستان است.

ناگفته نباید گذاشت که سید مخدوم رهین درین فعالیت تنها نیست. افراد مربوط به ستم ملی مانند پدرام و حامیانش، گروه شورای نظار و منافقین جمعیت اسلامی و یک عده از انسان های نمک حرام و بی هویت مانند روان فرهادی سابق مامور وزارت خارجه و بقایای فامیل صدیق فرهنگ مشاور ببرک کارمل هم او را همرائی می نمایند. سید مخدوم رهین آنقدر فرومایه است که روی هر فرومایۀ دیگر را سفید کرده است. در زمانیکه حامد کرزی رئیس جمهور دست نشانده بود، رهین بعضی مواقع به تقلید کرزی لباس او را می پوشید و در میان پشتون ها ظاهر میشد و می گفت من “سید و درویشم”. مقابل مردم بیرق سه رنگ افغانستان را می بوسید در حالیکه در وقت ربانی و مسعود همیش می گفت که “بیرق سه رنگ افغانستان یک لتۀ خون پر کثیف است”.

سید مخدوم رهین مانند روان فرهادی خاین به میهن، حامی شناخت خط استعماری دیورند به نفع پاکستان است. زمانیکه مرحوم داکتر ظاهر سفیر افغانستان در پاکستان بود و کراچی بایتخت این کشور محسوب میشد، روان فرهادی هم به حیث یکی از اعضای سفارت افغانی در کراچی اجرای وظیفه میکرد. چون موضوع پاکستان و خط دیورند  در آن روز ها داغتر بود، طبق اظهاریۀ یکی دیگر از کارکنان سفارت افغانی در کراچی، روان فرهادی تمام اسرار و جریان روش افغانستان را در قبال خط دیورند به اطلاع پنجابی ها می رساند. روان فرهادی به تقلید از پاکستان همیش می گفت که “خط دیورند یک شوخی است”. فرید یوسن خُسر برۀ روان فرهادی هم به تقلید از شوهر خواهر خود، در بعضی پروگرام های تلویزیونی عین گفتار فرهادی را تکرار می کند که “خط دیورند یک شوخی است”. از صحبت اصلی یعنی سید مخدوم دور نشویم که این ناموس فروش (خاک وطن عین ناموس است) نیز مانند روان فرهادی و فرهنگ صرف نابودی افغانستان را می خواهد.

تعجب درین است که همه به شخصیت ضد میهنی و خیانت وی به کشور آگاهند. هم کرزی و هم غنی خوب میدانند که او کی است، با آنهم کسی نیست که جلو خیانت او را بگیرد و مانع فعالیت او گردد.  ازین معلوم میشود که دست های پنهان دیگر به سید مخدوم رهین یاری می رساند و او را در میهن فروشی کمک می کنند. یگانه فردی که سید مخدوم رهین را خوب می شناسد، بشر خاله اش به اسم میرعبدالرحیم عزیز است که از نوشته هایش در خصوص این جرثومه مستفید شده ام.

Comments
Loading...