بیست و نُه سالگی رسانۀ دعوت میدیا پُر میمنت/ف،هیرمند

مدت زیادی نمی شود که نوشته های ناچیزم را به وبسایت “دعوت میدیا” می فرستم، که جناب طارق بزگر اداره و رهبری آنرا عهد دار می باشند، این رسانه به دلیل نشرات ملیگرایانه اش، خوانندگان بی حسابی دارد و با انتشار مسایل و مطالب روشنگرانه و وطنی و ملی خود عطش خوانندگان بی حساب هموطن خود را فرو می نشاند.
رسانه ای که مقتضیات زمان را بداند و به این درک اش مطمئن باشد که سرزمینی که برای خاک و مردمش نشرات دارد، نیازمند به دریافت مطالب، اطلاعات و معلومات مشخص می باشد .
این کشور در وضعیت وخیمی به سر می برد و نیاز اساسی از آن دارد که در تحکیم و صیانت اتحاد باشندگان آن کار خالصانۀ نشراتی به عمل آید و با این انتشارات وحدت آنان هر چه بیشتر استحکام یابد و از ارزش های سرزمین یک پارچه و واحد کشور در هر گام تبلیغاتی، نگهبانی گردد و در همین روند از دارایی های مادی و معنوی و هر داشتۀ افغانستانحراست به عمل آید.
وبسایت “دعوت میدیا” در این عرصه ها با مسؤولیت و حساسیت قابل توجه کار و نشرات می نماید ومساعی به خرج میدهد، تا این آرمان ها با دقت و مؤثریت مطلوب تحقق یابد.
برای جناب طارق بزگر و سایر گردانندگان نجیب این رسانه دعا و تمنای پیشرفت های بیشتر و بیشتر را دارم، افتخار ماحصل فعالیت رسانۀ دعوت میدیا به همۀ شما مبارک
با محبت
ف، هیرمند

Categories: دعوت خپرونه,صفحه دري