ایالت ۵۲بیرون مرزی (فقیروهردم شهید)/ عبدالرووف لیوال

0 144

تعریف  : خطه ی بنام افغانستان با حدود اربعه ی نیمه شناخته شده درروی کره ی ارض دربراعظم آسیا، ازلحاظ تصمیم ګیری سیاست خارجی واقتصادی، مکلف به تعمیل سیاست عمومی درمورد ۵۱ایالت دیګرمیباشد .

استراتیژی جدید :

این استراتیژی کلن منوط به پیمان امنیتی عقدشده ی ۴سال قبل بوده وشامل نکات ارزنده وقابل تعمیل ذیل میباشد :

الف : درحدودجغرافیایی فوق (افغانستان)امنیت ساحات ذیل بدوش مالک (سردمدارجهان) ووایسرا میباشد.

۱-امنیت ساحاتیکه پایګاه های نظامی مربوط سردمدار، درآن محل قراردارد . (قوماندانان جهادی سابقه وسایرخطه فروشان درمقابل اخذ دالرمیتوانند درتامین امنیت ،اعاشه واباطه پایګاه ها کمک نمایند).

۲- امنیت معادن مهم درجغرافیای مذکور که قبلاٌ ازطرف سردمدارقرنطین شده است .

ب : امنیت ګرفتن ساحات دیګربه هیچ صورت مربوط به لشکرسردمدار نبوده  – مسکونین آن میتوانند به بهانه ی دفاع از ارزش های اسلامی وغصب به کله ی یکدیګر بکوبند – مردم عادی را انتحار نمایند – که سردمدار آنها رابادادن دالرتشویق ولی حملات انتحاری را بشدت محکوم وعمل بزدلانه میداند .

ج : لشکر سردمدار مطابق پیمان میتواند هر ګونه عملیا ت خودسرانه شبا روزی را انجام دهد ومطابق مصوونیت داخل توافقنامه هیچیک از مراجع حقوق بشرعلیه اعمال آنها استغاثه نمیتوانند .

د : اهالی محوطه ی پایګاه های نظامی وساحات معادن مهم متعلق به وایسرا باید دارای اسلام قوی باشند( قومندانهای جهادی ووکلای پارلمان  )

۳-نیمی ازعایدات معادن درجنګ داخلی این خطه استفاده شود – تا مردم بیکارنباشند ونیم دیګر به ایالت های داخل مرز انتقال داده شود.

اعضای اصلی شامل در  کانسرسیوم سردمدار۵۲ ایالت :

-کمپنی  (پدرمعادن )انګلیسی .

تمام کمپنی های مهم متعلق به سردمدارجهان .

کمپنی بلاک واتر.

ومتعلقین فرقه ی آغاخان .

اعضای علی البدل که ۳فیصد در عایدات معادن ازبابت حق السکوت وتامین امنیت پایګاه ها شامل اند قرارذیل معرفی میشوند:

۶۰فیصداعضای انتصابی پارلمان آینده(مدافعین پیمان) ازطرف سردمدار.

فامیل ودوستان وایسرا .

شرکت های خصوصی امنیتی زمان حکومت کرزی .

مافیای اقتصادی وسیاسی .

بلی ګوها و متملقین .

اراکین دولتی ، ووکلای قبلی پارلمان ، قوماندانان جهادی سابقه ورهبران مذهبی ایکه قبلاٌ عقیم (خسی ) شده اند.

ماخذها : مسوده ای هوکې شده ی پیمان امنیتی میان کرزی ونماینده خاص امریکا ۱۳ثور۱۳۹۲-

پیمان منعقده امنیتی ۴سال قبل اتمر- نیویارک تایمز – نرګس نها ن وجعفر نادری

عبدالرووف لیوال .

 

 

Comments
Loading...