د صبر پيمانه/سید عبدالله نادر

0 8

نه پو هیږم چی دا څنــــــګه زمانه شوه

چی بدله آشــــــــنا يي او یارانه شــــ‎ـوه

له کینو نه زړونه ډک په هري خوا دي

د کعبی د زړونو جوړه، بتــــــخانه شوه

هسی سوز او په ګداز کـــې ،آوازه شوم

چی حیرت کې راته شمع و پروانه شوه

بی عقلان سر قافلی د کــــــاروان شول

لاره ورکـــــــه له عاقل، او فرزانه شوه

انتظــــــــار د سولي دومره یو، زبیښلی

چي مو تــــــشه نور د صبر پیمانه شوه

بلبـــلان وایي د ویرنغمی،چمـــــــن کې

ځــکـــــه هیره یي د مینی ، ترانه شــ

                       

Comments
Loading...