یو څو خرڅ شوي مسلمانان

0 31

سید عبیدالله نادر

هلــــــــته د علم بیړۍ د معــــرفت خواته ځي

د علم و فن په رڼا مخ په وحـــدت خواته ځي

دلــــــــــــــــــته زمونږ، امیدونو آرما نو فافله

تورتمــو کې ده روانه، جهـــــــالت خواته ځي

هلته په رښتیا هم د مدنیت بیړۍ د کهکشانونو په لور روانه ده . هلته خلکو د علم او معرفت د حصول په لیاره کی خپلی د تحقیق خپی تڼاکی کړي . او د بشریت د سو کالي د پاره د یو پراخه ژوند د تکل له پاره په سیارو کې څیړنۍ کوی . هلته د نوی ژوند امکانات لټوي د بشر د ډیر لیری راتلونکی د پاره د بشر د سو کالي د پاره هڅي کوي .  او د انسانانو د رو ښانه مستقبل  د پاره ، د فضا په تورو تیارو کي قحقیق کوي او د حقیقت د پلټنوله پاره خپل عزیز عمر تیروی هلته د اسرارو ډک سمندر کې د پټو اسرارو د بر بنډیدو له پاره په هاغه پراخه فضا کي غوپی وهی .

قــافله د بشر ښکته شوه سپوږمۍ کې

مونږ تر اوسه یو لا پاتي تروږمۍ کې

مد نیت انــــــــګازۍ لاړې کهکشان ته

مونږ مشـــهوره د نړۍ شو نادانۍ کې

دلته زمونږ د ځینو خلکو د بصیرت سترګي ړندي وي، او د یوی تنګي کړکۍ یا دریچي څخه جهان ګوري او پر مو ضوعاتو د یو تنګي دریچی څخه نظر اچوی او تحلیل کوی . ددوی د عبرت د اخیستو غوږونه هم کاڼه وي . دلته د علم او معرفت دروازۍ تړل کیږي،مکتبونه سیځل کیږي .  د بی ګنا انسانانو سرونه په ډیر بی رحمۍ غوڅیوي . دلته په ځان مرګي بریدونو کي د عزیزانو د زړه توټي په سړکونو پراته وي. او هلته یو څو خرڅ شوی مسلمانان په خپل ږیرو لاس ووهي او دي ته د جهاد فتوی ورکوي   .            

د بصیرت سترګي دي خلاصی کړه جهان ووینه

په دي زړه دنیا قدرت د پاک سبــــــــــحان ووینه

د تعصـــــــــب له دریچی نه به تر څو کړي نظر

د معرفت په نظر یو ځلی آسمــــــــــــــــان ووینه

 

Comments
Loading...