ګرفتار زړه/ سید عبیدالله نادر

0 48

په کلنو ګر ځومه په ګــــــــوګل کې ، خپل بیمار زړه

خو برویانو په فراق کې مې ، زخمی او ګرفتار زړه

شپی او ورځی دي تیریږی په سو چونو اندیښنو کي

د مو دوبه تیریدو هم نه صــــــــبریږی ،بیقرار زړه

څو ک دحــــــاله می خبر نه شو بغیر صاحب د حاله

دغه زه یم چی ســــــــــــوځیږم په تاونو د انګار زړه

فراغت له هغــــــــــــــــــــه دمـــــه می وتلی له تقدیره

چی تړلی می د یار دی ، په قامت او په رخسار زړه

ډیر عمرونه دې وییلیږم ، په خپل سوز او پّه ګداز کې

په دې حــــــال یم اړولی ، خپل مئین او دي افګار زړه

د غمـــونو په بټې کی وییلی وییلی هر لمـــــــــــحه شم

نشته یو شیبـــــه چې کشینم ، په راحت او په قرار زړه

Comments
Loading...