ښه کومه/ عزت الله ځواب

0 46

چې مزدوري کومه؛ ښه کومه!
خپله خواري کومه؛ ښه کومه!
ښکلي په مينه باندې نه پوهېږي!
سوال و زاري کومه؛ ښه کومه!
زه په ماښام کې ميکدې ته ځمه!
دا لوفري کومه؛ ښه کومه!
روژې به نه نیسم؛ ثواب نه ګټم!
خو شاعري کومه؛ ښه کومه!
د انګریزانو نوکري نه کوم!
دوکانداري کومه؛ ښه کومه!
ځوابه بیا به سترګې تورې کړمه
دل ازاري کومه؛ ښه کومه!

Comments
Loading...