ښه به شمه/ عزت الله ځواب

جانانه در به شمه، ښه به شمه
سم برابر به شمه، ښه به شمه
چې تبليغي شوم، لېونی هم شومه
بېرته لوفر به شمه، ښه به شمه!
باډيګارډانو سره ښار کې ګرځم! 
بس لنډه غر به شمه، ښه به شمه
ډوډۍ به نه خورمه، واښه به خورمه
غټ ځناور به شمه، ښه به شمه!
شراب به وڅښمه؛ نشه به شمه
په ګډا سر به شمه، ښه به شمه
ګله د مينې رنګ به وشيندمه
زيړ مازيګر به شمه، ښه به شمه
ځوابه بيا د ښکلو خواته ځمه!
لږ څه اوتر به شمه، ښه به شمه

Categories: ژبه، فرهنګ، کلتور,شعرونه

Tags:

خپل نظر ولیکۍ

Your email address will not be published.