څو څلوریځي /سید عبیدالله نادر

0 60

څو څلوریځي د دنیا د سست بنیادۍ او بی وفایۍ په هکله انتباهي شعرونه

سید عبیدالله نادر

   په سوچـــونو زړه ته می رانغلو ، قرار

نه خیــــــالات د فلسفی می شول، مهار

شیرین عمر په حیرت کې رانه تیر شو

خو ښکاره نه شو ، د پردې شاته اسرار

**************************************

خــبر نه یـــي، د ســــحر په وخت بلبله

ژړه غونی ، لــه فــانی دنیــا په خـــپله

دا پیـغام یي ، په فریاد کې دی ، نغښتي

چی غفلت له خوبه ویښ ، شه ای غافله

**************************************

چي می پورته په غرور کــړل ، قدمــونه

له دي خاورو نه تر غوږ شول ، آوازونه

قـــدم رو ږده ، ای نـــادانه ، بــی خــبره

چي کـکرې دي ، مخـــونــه دي لاســونه

****************************************

د وجود ماڼی نه واخــــله ، د مــــــعرفت درس

له مکـــارۍ د زمـــانی نه ، دعــــــــبرت درس

چي آګـــاه د کـایينـاتو، لــــــــــــــه فلســـفی شې

د ستورو ډک آسمان نه واخله ، د حکمت درس

*************************************************

لاس تر زنۍ نن شپه ناســــــت یم ، تر سهاره

د خـلــقــت پــه انــد یښـــنو یم ، نــــــــاقراره

دومره پوه شوم ، چي هیڅ چا معلومه نه کړه

د بـــشر د قــافــــــــلي دغــــــه ، تـــګ لاره

*******************************************

دا چي زه هــــــــسي لـــه ټولو نه ،ځــاریږم

زه په اصل کــې ، په دي بـــاندی ، پو هیږم

چي که نن وي ، کـه سبا وي ، که بیګاه وي

بیــا لــه دي ، دارفنــــــــا نه ، روا نــــــیږم

******************************************

Comments
Loading...