څلوریځي چې ټولنیزه بڼه لري

سید عبیدالله نادر

0 38

چي سمبال په عـلم و فن شی ، زمونږ نسلونه

و راتلونکو ته ښــــکاره شی ، زمــونږدرونه

نو راځــئ چــې د دي لـــــوړ آرمــان د پاره

نوري ختمی کړو ، په خپل مینځ کې جنګونه

««««««««««««««««

د هوس څخــه چــــــې تیر وطـــــنداران شي

چی په نفس باندی حاکم زمونږ ، مشران شي

ژر تر ژره ، په یقـــــــــین سره به ګــــوری

چې دا وران ویجــاړ ډاګــــونه ، ګلستان شي

«««««««««««««

Comments
Loading...