څلوریزي

عبدالباري جهاني

0 51

پر موږ راغلې توره بلا ده
یو لوی مرض دی لویه وبا ده

څوک وايي نر دی څوک وايي ښځه
چي کورونا دی که کورونا ده

×××××××××××

خدایه ته مل سې د ناروغانو
لومړی ملګری د ډاکټرانو

یو څه ستا فضل یو څه به دوی وي
چي به مو ژغوري له بلاګانو

×××××××

جګړه نښتې په سپین سبا ده
یو خوا مُلا دی بل خوا کرونا ده

دی قرنطین دی په حجره کي
کرښه د باندي ایستلې چا ده

××××××××

مُلا عزیز دی ټولو ته ګران دی
چي یې منکر دی هغه نادان دی

خو چي راغلې پر موږ کرونا ده
یو څه بېخونده د ده بیان دی

××××××××××

نه په کوډګرو نه په مُلا سي
نه په طبیب سي نه په دعا سي

له خپله سیوري خلک ویریږي
اووم دوږخ دي ځای د کرونا سي.

Comments
Loading...